สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยบาดาลวิทยา 116 17 2 1 135
2 พัฒนานิคม 83 31 10 8 124
3 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 64 22 16 5 102
4 ชัยบาดาลพิทยาคม 42 21 7 8 70
5 หนองม่วงวิทยา 38 12 9 10 59
6 ลำสนธิวิทยา 35 26 14 16 75
7 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 34 16 5 3 55
8 โคกเจริญวิทยา 31 17 13 9 61
9 สระโบสถ์วิทยาคาร 31 10 7 11 48
10 ท่าหลวงวิทยาคม 25 21 12 7 58
11 ยางรากวิทยา 21 10 11 10 42
12 โคกสลุงวิทยา 19 9 6 8 34
13 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 15 13 12 10 40
14 บ้านเกาะรัง 12 20 3 5 35
15 สัตยาไส 8 11 7 7 26
16 ขุนรามวิทยา 6 11 5 8 22
17 สามัคคีวิทยา 6 8 3 6 17
18 นิคมลำนารายณ์ 6 5 3 3 14
19 บ้านหนองโกวิทยา 6 2 3 0 11
20 นารายณ์วิทยา 5 3 3 4 11
21 สร้างพัฒนา 2 5 3 4 10
รวม 605 290 154 143 1,192