สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยบาดาลวิทยา 116 17 2 1 135
2 พัฒนานิคม 85 31 10 8 126
3 อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 64 22 16 5 102
4 ชัยบาดาลพิทยาคม 44 21 7 8 72
5 ลำสนธิวิทยา 39 27 14 16 80
6 หนองม่วงวิทยา 38 12 9 10 59
7 สระโบสถ์วิทยาคาร 36 12 7 11 55
8 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 34 16 5 3 55
9 โคกเจริญวิทยา 31 17 13 9 61
10 ท่าหลวงวิทยาคม 29 21 12 7 62
11 ยางรากวิทยา 23 12 11 10 46
12 โคกสลุงวิทยา 19 9 6 8 34
13 บ้านเกาะรัง 15 20 3 5 38
14 ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 15 13 12 10 40
15 สัตยาไส 8 11 7 7 26
16 ขุนรามวิทยา 7 12 5 8 24
17 สามัคคีวิทยา 6 8 3 6 17
18 นิคมลำนารายณ์ 6 5 3 3 14
19 บ้านหนองโกวิทยา 6 2 3 0 11
20 นารายณ์วิทยา 5 3 3 4 11
21 สร้างพัฒนา 2 5 3 4 10
รวม 628 296 154 143 1,078