เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวรเทพ หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
2 นางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายดลชิตร์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายมนูญ ชัยสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายประทวน กำจัดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนรามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายวีระวัฒน์ ระนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนยางรากวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางชูศรี คำกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายชูชาติ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางวิภาวี ปิยกิตติไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโกวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายอรุณ รักใคร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรัง คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
15 ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
16 ดร.พรรณนารี ภิรมย์ไกรภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางสาวบุญเรือน กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางลัดดา จุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตยาไส คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายอภิชาติ ใบโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพ็ญพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางสาวจีรนันท์ วันแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างพัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายเผด็จ สุพันธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนลำสนธิวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายเกรียงศักดิ์ รักสงบ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางเฉลิมศรี คงไทย ครู ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายยวน ช้างใหญ่ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายเกรียงศักดิ์ รักสงบ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
26 นายไพศาล สุขดี ครู ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
27 นางนุชจรินทร์ ไชยวัต ครู ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
28 นายณรงค์ เกตุหล่ำ ครู ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
29 นายพนม ปิ่นทองน้อย ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
30 นางประกายแก้ว พรมสิงหา ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
31 นางมาลัย งามระยับ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
32 นางวราพร จ่างสกุล ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
33 ว่าที่ ร.ต.วรภพ ทองสันต์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
34 นายประเสริฐ เผ่าพันธุ์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
35 นายธวัชชัย ชูตระกูล ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
36 นางสาวเยาวลักษณ์ กองศิลป์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
37 นางสาวอัญชลี กันศล ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
38 นางสาวสุกัญญา จัตุรัส ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
39 นางเฉลิมศรี คงไทย ครู ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
40 นายยวน ช้างใหญ่ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
41 นางชูศรี คำกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
42 นางวิภาวี ปิยกิตติไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโกวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
43 นายบุญถิ่น โพธิ์นา ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
44 นายประทวน กำจัดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนรามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
45 นายบุศรินทร์ หอมกลิ่นยา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมลำนารายณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
46 นายสุวิทย์ ก้างออนตา ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
47 นางรจนา เดชพล ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
48 นายวรเทพ หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
49 นายพนม ปิ่นทองน้อย ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
50 นางสาวนุชจิรา สุขเพราะนา ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
51 นายธนัญกุล ชูชื่น ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
52 นายมนูญ ชัยสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
53 ดร.เสริมทรัพย์ วรปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
54 นางศรีวิไล ตันติวัชราชัย ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
55 นางสาวสิรีธร คล้ายมี ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
56 นายเกรียงศักดิ์ รักสงบ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
57 นายอภิชาติ ใบโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพ็ญพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
58 นางเฉลิมศรี คงไทย ครู ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
59 นางสาวศุภณัฐ ทองฉายา ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
60 นายชูชาติ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
61 นายพิเชฏฐ์ กงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
62 นางศิริวรรณา จันทนากร ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
63 นายดลชิตร์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชิพและเทคโนโลยี
64 นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชิพและเทคโนโลยี
65 นายประพันธ์ ยินดีมาก ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชิพและเทคโนโลยี
66 นางสำรวย บุญพ่วง ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชิพและเทคโนโลยี
67 นายวีระวัฒน์ ระนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนยางรากวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชิพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
68 นางพรพนารัตน์ ชมภูนุช ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชิพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
69 นายชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
70 นางสาวบุญเรือน กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
71 นางแก้วใจ ก้างออนตา ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
72 นางสาวสมิตานันท์ พาขุนทด ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
73 นางกาญจนา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
74 นายอรุณ รักใคร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรัง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
75 นายจิตรัตน์ เจริญทรัพย์ ครู โรงเรียนพัฒนานิคม(ข้าราชการบำนาญ) คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
76 นางจาริญา นิลสนธิ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
77 นางสาวขวัญใจ แก้วรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
78 นายเผด็จ สุพันธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนลำสนธิวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
79 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
80 นางสุมาลี ธรรมเจริญ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
81 นางสาวมณฑา ปาสีวงษ์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
82 นางนุชจรินทร์ ไชยวัต ครู ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
83 นางประกายแก้ว พรมสิงหา ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
84 นางสาวเมษยา คนซื่อ เจ้าหน้าที่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
85 นางสาวพนิตพิชา ห่วงพ่วง เจ้าหน้าที่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
86 นางสาวจตุพร แก้วสุวรรณ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
87 นางสาวประภาพร แก้วตาล นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
88 นางสาวยุพาภรณ์ บุตรโคตร นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
89 นางสาวชิดชนก ดนตรี นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
90 นางสาวบุษยา เม่นตะเภา นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
91 นางสาวจริญาพร จริยพฤกษ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
92 นายสุภิวัตน์ บัวศรีแก้ว นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
93 นายวุฒิชัย จงสุขกลาง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
94 นายวัชรินทร์ บุญจันทร์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
95 นายปิยะพงษ์ เพชร์พงษ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
96 นายธีรชัย โตนวน นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
97 นางสาวฉงน คนมั่น เจ้าหน้าที่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
98 นางสาวชรินรัตน์ ราชวงค์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
99 นางเฉลิมศรี คงไทย ครู ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และการแสดง
100 นางศิริวรรณา จันทนากร ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และการแสดง
101 นายสมชาย ทองโต ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และการแสดง
102 นายสัญญา จ่างสกุล ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และการแสดง
103 นางสาวศุภิสรา คงปรางค์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และการแสดง
104 นางสาวณัฐวดี ฤทัยแช่มชื่น ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และการแสดง
105 นายสิริพงษ์ ชาญเชนกมลศักดิ์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และการแสดง
106 นายสุขสันต์ สิงลี ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และการแสดง
107 นางสาวศิริพร ผิวอ่อน ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และการแสดง
108 นายชัชวาล จั่นงาม ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และการแสดง
109 นายสุรศักดิ์ รองนากุล ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายดุริยางค์และการแสดง
110 นายไพศาล สุขดี ครู ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
111 นางกัญธิมา เปกาลี ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
112 นายวิทูลย์ งามขำ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
113 นายพัฒนพงษ์ ผลพรต ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
114 ว่าที่ ร.ต.วรภพ ทองสันต์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
115 นางสาวกรองกาญจน์ วงค์เครือวัลย์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
116 นายวัชรพล จันทรวงศ์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
117 นายจิรวัฒน์ ตุ้มหอม เจ้าหน้าที่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
118 นายยวน ช้างใหญ่ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
119 นายขวีญชัย ศิริวรรณ์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
120 นายไพศาล สุขดี ครู ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
121 นางสุมาลี ธรรมเจริญ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
122 นายยวน ช้างใหญ่ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
123 นางพรพนารัตน์ ชมภูนุช ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
124 นางเกศินี เกตุหล่ำ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
125 นางแก้วรฎา ทรัพย์สุขเกษม ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
126 นายบุญถิ่น โพธิ์นา ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
127 นายพนม ปิ่นทองน้อย ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
128 นายสุวิทย์ ก้างออนตา ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
129 นางศรีวิไล ตันติวัชราชัย ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
130 นางศิริวรรณา จันทนากร ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
131 นางสาวศุภณัฐ ทองฉายา ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
132 นายประพันธ์ ยินดีมาก ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
133 นางแก้วใจ ก้างออนตา ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
134 นางจริญา นิลสนธิ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
135 นางสาววรารัตน์ บุญนารักษ์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
136 นายประเสริฐ เผ่าพันธุ์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
137 นายจิรวัฒน์ ตุ้มหอม เจ้าหน้าที่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดสถานที่
138 นายณรงค์ เกตุหล่ำ ครู ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการจราจร
139 ว่าที่ ร.ต.สุระ ไชยันติร์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการจราจร
140 นายสัญญา จ่างสกุล ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการจราจร
141 นายเลิศ บุญญา ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการจราจร
142 นายสุขสันต์ สิงลี ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการจราจร
143 นายนราวุฒิ นุชา ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการจราจร
144 นายมงคล ดลประสิทธิ์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการจราจร
145 นายวัชรพล จันทรวงศ์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการจราจร
146 นายฉัตรชัย องอาจ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการจราจร
147 นายประเสริฐ เผ่าพันธุ์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการจราจร
148 นางวราพร จ่างสกุล ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
149 นางสาวสมิตานันท์ พาขุนทด ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
150 นางจาริญา นิงสนธิ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
151 นางสาววรารัตน์ บุญนารักษ์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
152 นางสาวอัญชลี กันศล ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
153 นางสาวผกามาศ จันทนา ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
154 นางปฐมา เกิดบุญ เจ้าหน้าที่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
155 นางสาวจตุพร แก้วสุวรรณ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
156 นางสาวประภาพร แก้วตาล นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
157 นางสาวยุพาภรณ์ บุตรโคตร นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
158 นางสาวชิดชนก ดนตรี นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
159 นางสาวบุษยา เม่นตะเภา นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
160 นางสาวจริญาพร จริยพฤกษ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
161 นายสุภิวัตน์ บัวศรีแก้ว นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
162 นายวุฒิชัย จงสุขกลาง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
163 นายวัชรินทร์ บุญจันทร์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
164 นายปิยะพงษ์ เพชร์พงษ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
165 นายธีรชัย โตนวน นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
166 นางสาวเยาวลักษณ์ กองศิลป์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
167 นางสาวสุกัญญา จัตุรัส ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
168 นางเฉลิมศรี คงไทย ครู ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
169 นายยวน ช้างใหญ่ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
170 นางพรพนารัตน์ ชมภูนุช ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
171 ว่าที่ ร.ต.วรภพ ทองสันต์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
172 นายวิทูลย์ งามขำ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
173 นายพัฒนพงษ์ ผลพรต ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
174 นางสาวเยาวลักษณ์ กองศิลป์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
175 นางสาวกรองกาญจน์ วงค์เครือวัลย์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
176 นางสาวสุกัญญา จัตุรัส ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทำเกียรติบัตร
177 นางนุชจรินทร์ ไชยวัต ครู ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
178 นางเฉลิมศรี คงไทย ครู ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
179 นางสาวสมิตานันท์ พาขุนทด ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
180 นายยวน ช้างใหญ่ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
181 นางสาวกาญจนา ชาติไทย ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
182 นางสาวสุกัญญา จัตุรัส ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
183 นางวราพร จ่างสกุล ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
184 นางนธญา ปราสีวงศ์ ครู โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
185 นางสาวพนิตพิชา ห่วงพ่วง เจ้าหน้าที่โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
186 นางสาวสุชาดา เจยุรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
187 นางสาวชลธิชา ศรีนวล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
188 นางสาวพันธ์ทิพย์ แตงไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
189 นางสาวอรญา ทวีขวัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
190 นางสาวมนัสวี หมื่นพหล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
191 นางสาวธนัชพร ศิริจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายยวน ช้างใหญ่ Tel : 0816651657 E-Mail : yuon@chaiwit.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]