สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 009 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 17 36 22
2 011 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 20 42 27
3 010 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 45 82 64
4 001 โรงเรียนขุนรามวิทยา 35 50 47
5 005 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 84 228 134
6 006 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 140 500 248
7 007 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 74 157 114
8 012 โรงเรียนพัฒนานิคม 146 350 198
9 014 โรงเรียนยางรากวิทยา 63 149 104
10 016 โรงเรียนลำสนธิวิทยา 109 303 185
11 017 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 69 137 107
12 021 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 77 198 125
13 004 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี 62 141 103
14 003 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 49 117 75
15 002 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 75 173 117
16 008 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 17 26 22
17 018 โรงเรียนสร้างพัฒนา 16 20 16
18 019 โรงเรียนสัตยาไส 38 53 39
19 020 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 25 49 40
20 022 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ 114 229 145
21 013 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 0 0 0
22 015 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี 67 141 87
รวม 1342 3181 2019
5200

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายยวน ช้างใหญ่ Tel : 0816651657 E-Mail : yuon@chaiwit.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]