::sm-lri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางวาสนา สุจริตจันทร์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนภเกตน์ คำปันโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนทรี วัฒนกิจไพศาลโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ นาประสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางยุพิน นิลสุวรรณ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางนิศานาถ แย้มวงค์โรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชิดชนก นิลแสงโรงเรียนขุนรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ ยังมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี กรรมการ
4. นางสาวจริยา บัวพนัสโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวสุนิสา ศิลป์ประดิษฐ์โรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุวรรณ พันธ์แสนโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภทรพร เจริญมากโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริวราภรณ์ ยังมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ศิลป์ประดิษฐ์โรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ มั่งคั่งโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณา ปิ่นทองน้อยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี ประเสริฐโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววาริน สิงห์เงินโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวกชกร ศิริหล้าโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายจุฑาวุฒิ บุญแสนโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางอรนุช เอี่ยมธรรมโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางประคอง วีระศักดิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาลินี ตรงต่อกิจโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศิรินภา เต็มสูงเนินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชิดชนก นิลแสงโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางเบญจา จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปภัสสวรรณ พุ่มรักโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางภทรพร เจริญมากโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ นาประสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอารีย์ สนุ่นดีโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ธรรมเจริญโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาคริต รักชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ครองเคหาโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางวรรณนารัตน์ ใจเด็ดโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวประดิษฐา พุ่มพวงโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี ธรรมเจริญโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ครองเคหาโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชาคริต รักชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวประดิษฐา พุ่มพวงโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวมาลินี ตรงต่อกิจโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายมานะชัย ชลชีชินเทศน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาสิริ ด้วงเงินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา สงวนศักดิ์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวกชกร ศิริหล้าโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวภา กาศมณีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางนุชจรินทร์ ไชยวัตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมานะชัย ชลชีชินเทศน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมปอง เหมือนวงษ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวสุนทรี วัฒนกิจไพศาลโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางณษมา เจริญสลุงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปรางค์ทิพย์ ทองแย้มโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพารัตน์ เชยชูศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ แก้วตาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาววาสุชล กุลชะโลโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางประไพ อ่อนสลุงโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร สุขวิเศษโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ แก้วตาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทร์นภา มหัคฆพงศ์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางทรรศน์มน สุขสวัสดิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางใจทิพย์ อนันต์สลุงโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสุธาสินี ประเสริฐโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเบญจา จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรศิริ ชูเรณูโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
5. นายสุบิน สูงเงินโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางเบญจา จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประคอง วีระศักดิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพารัตน์ เชยชูศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวประภาสิริ ด้วงเงินโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุบิน ด้วงเงินโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนุจรินทร์ สมตระกูลโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทักษญา เจริญเวชโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ เจียมสกุลโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นางกิตติยา พูลเกษมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร พิมพ์สินโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
6. นางเพ็ญนภา ดอกกุหลาบโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอัญชนา คุภภัคว์รุจาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ทองสุขโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกิตติยา พูลเกษมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายปฐวิกานต์ อินธิรายโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางธิติมา ชัยชนะคะสุดใจโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา เจริญสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิรุธ จอมพุกโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลภัสสรณ์ ชมสลุงโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ คำปันโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ ทองเย็นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย เกตุจันทร์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกษมณี เสาทองโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณภา สำลีโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปราญชลี ศิริจันทร์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัทมา เหรียญทองโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวพรรณวรท ศิริมากรโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรนิภา เกตุโตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยรัตน์ แพรสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวดนิตา จุลโพธิ์โรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Alexander Eneresโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวสินีนาฎ พรมมิโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ เอื้อโภไคยโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกาญจนา ชาติไทยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจน์สุดา เรียงผาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุมิตร พิทักษ์พงศ์พานิชย์โรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสงวน จันทร์พรโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายสุวิทย์ บุญหนุนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวนภาภรณ์ เพียงเพ็ญโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมร หลงศรีภูมิโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจน์สุดา เรียงผาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายภาคินัย ชีอยู่โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายปัญญา กินสูงเนินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายวีระฉัตร จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาส สนเปรมโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกษมณี เสาทองโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ เอื้อโภไคยโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวจรรยา พิมสาโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
7. นางสาวพรรณวรท ศิริมากรโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวศิริญญา ภูบาลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
9. นางนาถติยา ปานรัตน์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายปัญญา กินสูงเนินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ เอื้อโภไคยโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา พิมสาโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรรณวรท ศิริมากรโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระฉัตร จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาส สนเปรมโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
7. นางสาวเกษมณี เสาทองโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
8. นางนาถติยา ปานรัตน์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
9. นางสาวศิริญญา ภูบาลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายธนาบัตร วิริยะอุดมเสถียรโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยรัตน์ แพรสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุลีภรณ์ รุ่งสันเทียะโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุพา สุวรรณศรีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายปฐวิกานต์ อินริรายโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายสุมิตร พิทักษ์พงศ์พานิชย์โรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต สุขประเสริฐโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิธิวดี ปัญญาสุธีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาส สนเปรมโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
5. นายศักดิ์ณารินทร์ เถื่อนม่วงโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตติยา เกิดบุญโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสุธัญญา ศิริวรรณ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ อุปรีโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิรินาถ คุ้มครองโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายภาคินัย ชีอยู่โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นายกีรติ คุภภัคว์รุจาโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางรจนา เดชพลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกีรติ คุภภัคว์รุจาโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรนิภา เกตุโตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางวันวิสาข์ ทองเพ็ชรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ แสงนาเรียงโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจำเรียง หมู่ทองโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา สุขอ่ำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายศุภณัฐ แสงสวงษ์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิกา เอื้อสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางกาญจนา เหลาหอมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนราวุฒิ นุชาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญจิรา ชำนาญกูลโรงเรียนยางรากวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชภรณ์ เชิดสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวกัทลี ไตรภูมิโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัญญานีย์ เพชรบัวทองโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางพยอม ไชยสงโทโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอธิพันธ์ ฤทธิโชติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์พร อินไชยโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวบุญยิ่ง เกื้อกูลโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางกัญธิมา เปกาลีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางดาริกา ชนะฤทธิ์โรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณยหนุน ประสมสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทศพล เลิศพรสุทธิรัตน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ปลื้มชัยโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชนนิกานต์ สุขใจโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์ฑิตา บุญแท่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัฐมาศ อยู่โตโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายโชคชัย หัสแดงโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวรวีวรรณ เมืองรามัญโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ ทิพย์สุวรรณโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางบุญเรือน หาลาภโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปูริดา สุขรื่นโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติภูมิ อังคารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวกชพรรณ ลาพิมพ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
5. นางศิริวิมล ชูวงษ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางธิดารัตน์ โปร่งเจริญโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอริศรา มีสกุลโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนิทธิรา กันทัดโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิธร ปั้นชูศรีโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายสายันต์ เย็นเจริญโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยรัตน์ วงษ์กาญจนรัตน์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทศภณ ปทุมวิงโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางจุฑากาญจน์ ทองเหมือนโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกรณษา ธำรงพวงทองโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย วงษ์ดีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา ปริยาปัญจางค์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสายหยุด นามวงศ์โรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวอำพร เจริญพร้อมโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวนภภัทร พูลเพิ่มโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
6. นายธนัญท์กุล ชูชื่นโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพวรรณ สายโยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา กิตติอัชวาลย์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา คุ้ยทรัพย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางพจนีย์ ปลื้มมะลังโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวสันสิตา เนียมหอมโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ ทิพย์สุวรรณโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ เอื้อสลุงโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธุ์ สิทธิ์น้อยโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวธิดา เพชรคงโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายวิเชต ทับเปียโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย ศิริวรรณ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธนากร เสาสิริโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
4. นายพชร หว่านแช่มโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ ลาแย้มโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายวิฑูรย์ ธนะศิวาทรัพย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุปรีดี สุพรรณชนะบุรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายเทียนชัย พัฒนาโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศิรพันธ์ สิมมาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเครือวัลย์ อยู่ใจเย็นโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวศิริพร อยู่พุ่มโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นายประมวล วงษ์สีแก้วโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ เผ่าพันธุ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ชมพูนโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกริชนก หน่อทองโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายศิรพัทธ์ สิมมาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันตพร พิมทองโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ นามขันทองโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณพ หิรัญเขตรโรงเรียนขุนรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ชัยโคดโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นายพงศธร แสนเมืองโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวอิติการ ย่านส้มโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นางสาวอนุสรา คิมทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายศราวุฒิ นันโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประพวน สุ่มเมืองโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณพ หิรัญเขตรโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
4. นายยุทธนา ลมสูงเนินโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางจิรณี ประกอบเสียงโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
6. นายเมฑาศิษย์ พรมสำรีโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจวรรณ แสงแก้วโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ จันทศรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอณุภา ชนิตปรียาโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นายธีระยุทธ คงแสงธรรมโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
5. นางสาวมุทิตา ย่องไทยสงโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นางสุณีวรรณ หยดย้อยโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ เกตุหล่ำโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ คัมภีรทัศน์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประพัฒน์ศร อัญไชยศรีโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกานดา ปานเพชรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล กองทองโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นายประดิษฐ์ ชมพูนโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวจักษณา บัวบานโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเมฑาศิษย์ พรมสำรีโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา จันทร์ผ่องโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายสมัย มณีจักร์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายฉัตรดนัย บุญรักษ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเมฑาศิษย์ พรมสำรีโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี แก้วถึงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวอนุสรา คิมทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล ย้อนใจทันโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววราวรรณ ผิวทองหลางโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ สวัสดิ์สุขโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายเมฑาศิษย์ พรมสำลีโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ เทพพันธุ์โรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นางสาวสิรีธร คล้ายมีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทินี คุ้มปรีดีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ สว่างใจโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล เล็กเจริญโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางอณุภา ขนิตปรีชาโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวเกศกัญญา กรดเกล้าโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวนิธิพร ทัศครโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา กรรมสิทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล เล็กเจริญโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวกุลิสรา หิรัญเขตรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกวิทย์ รักชังโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นางสาวมณีรัตน์ ระนาดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายธัชนนท์ ระบิลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวัธ ศิลอาภรณ์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ย้อนใจทันโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวรุ่งพิวา คัดติยากุลโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนิธิพร ทัศครโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางศรีวิไล ตันติวัชราชัยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. พระศิริชัย ปัญญาวโรวัดอุดมสันติวรรณรองประธานกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ คำนาเมืองโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางพลอยพิมล เพ็ชรยะมาตร์โรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวนันตพร พิมทองโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอุเทน เอกเจริญโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ สุขสมพืชโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอรรถกร จันทร์เทวีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายธรรมเนียม จองคำโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายฉัตรชัย องอาจโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายมานพ นอบน้อมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย สรรค์ประสิทธิ์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ ท่าจำปาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายมานพ นอบน้อมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย สรรค์ประสิทธิ์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ ท่าจำปาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
1. นายมานพ นอบน้อมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย สรรค์ประสิทธิ์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ ท่าจำปาโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ชูตระกูลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย สีผายโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุจิตต์ กล่อมปัญญาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวรัชนีวรรณ สุทธิสารโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายรักษามัณ กันโตโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเจริญศักดิ์ ไชยโยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาณัฐ สุขนาโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรณัษฐา ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายชณัฏธุ์ดลล์ สังข์พาลีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางอารีรัก บุญรามณรงค์โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ สิงลีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางมณฑากานต์ กองณรงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวทัยมน แก้วโมกุลโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นายเริงฤทธิ์ สุขเกษมโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญจิรา วงษ์กระจ่างโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ครูเกษตรโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัยมน แก้วโมกุลโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุขสันต์ สิงลีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายเริงฤทธิ์ สุขเกษมโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญจิรา วงษ์กระจ่างโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
5. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
5. นายเริงฤทธิ์ สุขเกษมโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญจิรา วงษ์กระจ่างโรงเรียนขุนรามวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุขสันต์ สิงลีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นายเริงฤทธิ์ สุขเกษมโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางมณฑากานต์ กองณรงค์โรงเรียนสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญจิรา วงษ์กระจ่างโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
4. นายณัฐกุล บัวจุดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายภักดี พันธ์เดชโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นายภักดี พันธ์เดชโรงเรียนสัตยาไสกรรมการ
5. นายสัญญา จ่างสกุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ สิงลีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
5. นางสาวทัยมน แก้วโมกุลโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายฉลอง สุนทรศาลทูลโรงเรียนบ้านเกาะรังรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราวรรณ พิพิธปิยะปกรณ์โรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
4. นายสุขสันต์ สิงลีโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนดีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนงามโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นายจักรี รุททองจันทร์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นายชัชวาล สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนงามโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นายจักรี รุททองจันทร์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นายชัชวาล สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนงามโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นายจักรี รุททองจันทร์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นายชัชวาล สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนงามโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นายจักรี รุททองจันทร์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นายชัชวาล สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนงามโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นายจักรี รุททองจันทร์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นายชัชวาล สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนงามโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นายจักรี รุททองจันทร์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นายชัชวาล สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนงามโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นายจักรี รุททองจันทร์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นายชัชวาล สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนงามโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นายจักรี รุททองจันทร์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นายชัชวาล สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนงามโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นายจักรี รุททองจันทร์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นายชัชวาล สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนงามโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นายจักรี รุททองจันทร์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นายชัชวาล สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนงามโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นายจักรี รุททองจันทร์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นายชัชวาล สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนงามโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นายจักรี รุททองจันทร์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นายชัชวาล สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนงามโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นายจักรี รุททองจันทร์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นายชัชวาล สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนงามโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นายจักรี รุททองจันทร์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นายชัชวาล สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนงามโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นายจักรี รุททองจันทร์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นายชัชวาล สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนงามโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นายจักรี รุททองจันทร์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นายชัชวาล สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนงามโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นายจักรี รุททองจันทร์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นายชัชวาล สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนงามโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นายจักรี รุททองจันทร์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นายชัชวาล สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนงามโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นายจักรี รุททองจันทร์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นายชัชวาล สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนงามโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นายจักรี รุททองจันทร์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นายชัชวาล สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสมชาย ทองโตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด อ่อนงามโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรัชนา จาดจีนโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
6. นายจักรี รุททองจันทร์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
7. นายชัชวาล สาธารณะโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. นายวิวัฒน์ แก้วอุ้ยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นายชลเทพ สมัครกาลโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นายชลเทพ สมัครกาลโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นายชลเทพ สมัครกาลโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นายชลเทพ สมัครกาลโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพร ปัจศิริเลขโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนันทวรรณ สุขพิพัฒนะโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพร ปัจศิริเลขโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนันทวรรณ สุขพิพัฒนะโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพร ปัจศิริเลขโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนันทวรรณ สุขพิพัฒนะโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล จั่นงามโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพร ปัจศิริเลขโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนันทวรรณ สุขพิพัฒนะโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุริยาวุธ นันทะสูนโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ยศเกรียงไกรโรงเรียนนิคมลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย วัดอำโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุริยาวุธ นันทะสูนโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ยศเกรียงไกรโรงเรียนนิคมลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย วัดอำโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุริยาวุธ นันทะสูนโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ยศเกรียงไกรโรงเรียนนิคมลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย วัดอำโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุริยาวุธ นันทะสูนโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ยศเกรียงไกรโรงเรียนนิคมลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย วัดอำโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสิริพงศ์ ชาญเชนกมลศักดิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ จินดาเนตรโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา ถาวรโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิฐสรา บุญคล้ายโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นายวรวิทย์ ชิดชอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวหัทยา ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนริศรา บัววัฒน์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวภัทิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริพร ผิวอ่อนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวหัทยา ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภิสรา คงปรางค์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางนริศรา บัววัฒน์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวหัทยา ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันทณี อ่วมเกตุโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวหัทยา ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุภิสรา คงปรางค์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณราย เพิ่มพูนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวหัทยา ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา คงปรางค์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรณราย เพิ่มพูนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวหัทยา ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศุภิสรา คงปรางค์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทิรา สอาดโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน สีเหลืองโรงเรียนโคกเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ผิวอ่อนโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางนริศรา บัววัฒน์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภิสรา คงปรางค์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวหัทยา ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวหัทยา ปานงามโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทณี อ่วมเกตุโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณราย เพิ่มพูนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายวิชญ์ฐวินท์ กุลลวนากรณ์โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุศิษฏ์ นาถแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพ ห้องกระจกโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. MissAlexandra Oklerโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทองโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรัสวดี จำนงศิลป์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญชนก ไทยนาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุศิษฏ์ นาถแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
4. MissAlexandra Oklerโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวเปมิกา สุขใจโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวญาดานันท์ บุญนกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ขยันการโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ตาระกาโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. MissCarly Nimmoโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวอารยา นวมเพ็ชรโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ ใจหาญโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา ปรัชเจริญวนิชย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ กาทุ่งโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
4. MissCarly Nimmoโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวอภิญญา ตาระกาโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวธนัชพร เลี่ยมวิริยะกุลโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรนภา สุทธิสารโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรัสวดี ศรีพลังโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. Mr.Todd Stellhornโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นายกนกศักดิ์ ประโรกิจจักร์โรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวภัณฑิลา อุดใจโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ เพชรล้อมโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรสุดา นามกุณีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. Mr.Todd Stellhornโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวกีระนาถ อาจวงค์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาววิภาพร สืบเสาะโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญปภา แจ้งพร้อมโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. Mrs.Linden Calebag Accadโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางจิระพร สมศรีโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางดรัณญ์ณพัสม์ กลมกลางโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวกุลรภัส หอมภักดิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาวัลย์ พุ่มพวงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรรถชัย วรรณปะเกโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
4. Mrs.Linden Calebag Accadโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายรณชัย ข้อกิ่งโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายฤทธินันท์ ห่อคนดีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติกาญจน์ วงษ์สารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสันติภูมิ กัณหาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. MissLiu Mengxiaโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวศิรดา ศรีวิลักษณ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวกฤษณา สุขมั่นโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายสันติภูมิ กัณหาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุติกาญจน์ วงษ์สารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. MissLiu Mengxiaโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นายภูษิต สุดคูณโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวธนาไล พิศนาวงศ์โรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ กาทุ่งโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวธัญพิชชา จำปาทิพย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ กองทองโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวปาริชาติ เสาวมลโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. MissGloly Akwi Foghamโรงเรียนสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Tchoffo Pada Raphaelโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวศิรดา ศรีวิลักษณ์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. MissLiu Mengxiaโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายสันติภูมิ กัณหาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกวรรณ กองทองโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ กาทุ่งโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวธัญพิชชา จำปาทิพย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางธนาไล พิศนาวงศ์โรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญธร พิพัฒน์กิจไพศาลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันติภูมิ กัณหาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. MissLiu Mengxiaโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา สุขมั่นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางธนาไล พิศนาวงศ์โรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ กาทุ่งโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวธัญพิชชา จำปาทิพย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ กองทองโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวปาริชาติ เสาวมลโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. MissGloly Akwi Foghamโรงเรียนสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Tchoffo Pada Raphaelโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายสันติภูมิ กัณหาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญธร พิพัฒน์กิจไพศาลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรดา ศรีวิลักษณ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวปาริชาติ เสาวมลโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ประธานกรรมการ
2. MissGloly Akwi Foghamโรงเรียนสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Tchoffo Pada Raphaelโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางพรนภา สุทธิสารโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชยา คำอิสสระโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Alexander Eneresโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา อ่อนเงินโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริพร รอดกสิกรรมโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางสาวอารยา นวมเพ็ชรโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิพย์รัตน์ ศรีพึ่งโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Alexander Eneresโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ อินทะจักษ์โรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ยินดีมากโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิรวิชญ์ แป้นพยัคฆ์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นายเสรี เซซ่งโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย เอื้อสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
5. นายจตุชัย นันทวิชิตโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสันติ ดอกกุหลาบโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวผกามาศ จันทนาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย เอื้อสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิพงศ์ วงค์เสน่ห์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นายปัญญา กินสูงเนินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสุวรรณา ปิ่นทองน้อยโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประคอง วีระศักดิ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเยาวพา บุญส่งศรีโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวพิริยาตะวัน วิชานน์ธนะกิจโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายดนัย เนื่องขันตรีโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางจาริญา นิลสนธิโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพลอย ปานเพชรโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัค ละออโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา บุญบางโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางจาริญา นิลสนธิโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพลอย ปานเพชรโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกมลทิพย์ ทองเย็นโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา บุญบางโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวนพวรรณ เมืองสว่างโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติพร เมล์พ่วงโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุวารี โสมาบุตรโรงเรียนบ้านเกาะรังกรรมการ
4. นางสาวสุรางคนางค์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางยุพิน นิลอุบลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสุวารี โสมาบุตรโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นางสาวอรสา ชาติรัมย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ เมืองสว่างโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวสุรางคนางค์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางภทรพร เจริญมากโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุนทรี วัฒนกิจไพศาลโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวพิมพลอย ปานเพชรโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
8. นางสาวศิริลักษณ์ นาประสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา เพ็งนารีย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรสา ชาติรัมย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์ชกฤตา เปล่งสงครามโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวอชิรญาณ์ ณ ศิริโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุรางคนางค์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวอภิญญา เพ็งนารีย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรสา ชาติรัมย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์ชกฤตา เปล่งสงครามโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวอชิรญาณ์ ณ ศิริโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวหนึ่งฤทัย โพตุ่นโรงเรียนหนองม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวรา ต่วนชะเอมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววาริน สิงห์เงินโรงเรียนนิคมลำนารายณ์กรรมการ
4. นางภัทรียา บุญเผือกโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวกรองกาญจน์ วงค์เครือวัลย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษกร กลัดแก้วโรงเรียนขุนรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุอาภา ธาระแดนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐวรา ต่วนชะเอมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสกาวรัตน์ หนูสลุงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวศุภวรรณ นาคเกษมโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
6. นางสาวธันยนันท์ ป่าสลุงโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกฤษกร กลัดแก้วโรงเรียนขุนรามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุอาภา ธาระแดนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐวรา ต่วนชะเอมโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสกาวรัตน์ หนูสลุงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวศุภวรรณ นาคเกษมโรงเรียนโคกเจริญวิทยากรรมการ
6. นางสาวธันยนันท์ ป่าสลุงโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ พลลาภโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัคยา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายครรชิต คำคิดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ พลลาภโรงเรียนโคกเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัคยา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นายครรชิต คำคิดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ ทองสันต์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายธราพงษ์ กลิ่นประทุมโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ ชัยวิเชียรโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวอโณทัย โคตรวงษ์จันทร์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุตรศริน ยงยืนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายครรชิต คำคิดโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางพรพนารัตน์ ชมภูนุชโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอัคยา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย บุญวาสโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุตรศริน ยงยืนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายธราพงษ์ กลิ่นประทุมโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุอาภา ธาระแดนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวอัคยา เวฬุวนารักษ์โรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์โรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุตรศริน ยงยืนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุอาภา ธาระแดนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางพรพนารัตน์ ชมภูนุชโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์โรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ วงศ์มณีโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุระศักดิ์ ถิ่นนารามโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายธราพงษ์ กลิ่นประทุมโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายวิทูลย์ งามขำโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุระศักดิ์ ถิ่นนารามโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววาริน สิงห์เงินโรงเรียนนิคมลำนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายปรีดา เหลืองโสภากรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นายสุพล ปานสุวรรณโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
5. นางพรพนารัตน์ ชมภูนุชโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ พันธุ์มกรโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจามรี มีศรีโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายวชิรวิทย์ เอี่ยมวิลัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวกรองกาญจน์ วงค์เครือวัลย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ พันธุ์มกรโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายวชิรวิทย์ เอี่ยมวิลัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวธรณ์ภัคอร กรอบทองโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิทย์ เอี่ยมวิลัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรพนารัตน์ ชมภูนุชโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวกัมพุวัณ บุญสาธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายวันัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธรณ์ภัคอร กรอบทองโรงเรียนยางรากวิทยากรรมการ
4. นายจิรภัทร์ สุขเสวตรโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายจิรภัทร์ สุขเสวตรโรงเรียนสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวันัย เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายจิรภัทร์ สุขเสวตรโรงเรียนสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายจิรภัทร์ สุขเสวตรโรงเรียนสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายจิรภัทร์ สุขเสวตรโรงเรียนสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายจิรภัทร์ สุขเสวตรโรงเรียนสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายจิรภัทร์ สุขเสวตรโรงเรียนสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. นายวินัย ตาลพลกรังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายจิรภัทร์ สุขเสวตรโรงเรียนสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
4. นายพัฒนพงษ์ ผลพรตโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายจารึก ผ่องพันธ์ชัยโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย เข็มทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทองสุข ประเสริฐสุขโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวกัมพุวัณ บุญสาธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายจารึก ผ่องพันธ์ชัยโรงเรียนลำสนธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย เข็มทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทองสุข ประเสริฐสุขโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวกัมพุวัณ บุญสาธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธเนศ ศรีบุญธรรมโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจารึก ผ่องพันธ์ชัยโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นายเลิศ บุญญาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นายประเสริฐ ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธเนศ ศรีบุญธรรมโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจารึก ผ่องพันธ์ชัยโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นายเลิศ บุญญาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการ
5. นายประเสริฐ ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางแก้วรฎา ทรัพย์สุขเกษมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนวพร เดือนเที่ยงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวฐิติยา แก้วมาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นางชูจิตร อันพาพรมโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางแก้วรฎา ทรัพย์สุขเกษมโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา ศลสกลโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางชูจิตร อันพาพรมโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิติยา แก้วมาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นางนวพร เดือนเที่ยงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางศุภรดา ปัญญาทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอนก อ่อนสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายชุตินันท์ กองทองโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ เดโชเม็งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
6. นางทองสุข ประเสริฐสุขโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภรดา ปัญญาทองโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเอนก อ่อนสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายชุตินันท์ กองทองโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ เดโชเม็งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
6. นางทองสุข ประเสริฐสุขโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเอนก อ่อนสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรินทร ทองยิ่งโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นายปฏิพล ภู่ห้อยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ บุญนารักษ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเอนก อ่อนสลุงโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรินทร ทองยิ่งโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
4. นายปฏิพล ภู่ห้อยโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ บุญนารักษ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญพรรณ์ แก้ววรรณาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนวพร เดือนเที่ยงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางจารุชา แสนยะบุตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวดาราวรรณ หอมเนียมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
6. นางสาวอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพรรณ์ แก้ววรรณาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนวพร เดือนเที่ยงโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางจารุชา แสนยะบุตรโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวดาราวรรณ หอมเนียมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
6. นางสาวอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญพรรณ์ แก้ววรรณาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพลากร ลี้สกุลโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวสุรางคนางค์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศมนรัตน์ พรายรักษาโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพลากร ลี้สกุลโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวศมนรัตน์ พรายรักษาโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพัชร์ ชมสลุงโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางเรณู โพธิ์นาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนวพร เดือนเที่ยงโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางชูจิตร อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางสุนันท์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวฐิติยา แก้วมาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางเรณู โพธิ์นาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนวพร เดือนเที่ยงโรงเรียนพัฒนานิคมรองประธานกรรมการ
3. นางชูจิตร อันพาพรมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นายพลากร ลี้สกุลโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
5. นางสาวฐิติยา แก้วมาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชุตินันท์ กองทองโรงเรียนลำสนธิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฏฐวัตน์ อนันต์สุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีกรรมการ
4. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางมนทิกานต์ ฉวีวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเบญจางค์ เจริญสุขโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร จิตรพรหมมาโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชุตินันท์ กองทองโรงเรียนลำสนธิวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิติยา แก้วมาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
5. นางเพ็ญพรรณ์ แก้ววรรณาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวมาลินี ตรงต่อกิจโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ธรรมเจริญโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑา ปาสีวงษ์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุวารี โสมาบุตรโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นางสาวอรสา ชาติรัมย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ เมืองสว่างโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวสุรางคนางค์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางภทรพร เจริญมากโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุนทรี วัฒนกิจไพศาลโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวพิมพลอย ปานเพชรโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
8. นางสาวศิริลักษณ์ นาประสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสุวารี โสมาบุตรโรงเรียนบ้านเกาะรังประธานกรรมการ
2. นางสาวอรสา ชาติรัมย์โรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ เมืองสว่างโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการ
4. นางสาวสุรางคนางค์ โสนาเรือโรงเรียนหนองม่วงวิทยากรรมการ
5. นางภทรพร เจริญมากโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุนทรี วัฒนกิจไพศาลโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวพิมพลอย ปานเพชรโรงเรียนโคกสลุงวิทยากรรมการ
8. นางสาวศิริลักษณ์ นาประสิทธิ์โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญจิรา วงษ์กระจ่างโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ครูเกษตรโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัยมน แก้วโมกุลโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญจิรา วงษ์กระจ่างโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ครูเกษตรโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัยมน แก้วโมกุลโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสายยนต์ เสือสูงเนินโรงเรียนโคกสลุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณา จันทนากรโรงเรียนชัยบาดาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญจิรา วงษ์กระจ่างโรงเรียนขุนรามวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ครูเกษตรโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัยมน แก้วโมกุลโรงเรียนพัฒนานิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นายชลเทพ สมัครกาลโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นายชลเทพ สมัครกาลโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นายชลเทพ สมัครกาลโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ รองนากุลโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ ศรีแก้วโรงเรียนโคกสลุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคณิต อาจวิเศษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรีกรรมการ
4. นายชลเทพ สมัครกาลโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิทย์ เอี่ยมวิลัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัมพุวัณ บุญสาธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิทย์ เอี่ยมวิลัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัมพุวัณ บุญสาธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศรัณย์ภัทร กาญจนาคมโรงเรียนพัฒนานิคมประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิทย์ เอี่ยมวิลัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาววันดี แววสว่างโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัมพุวัณ บุญสาธรโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายยวน ช้างใหญ่ Tel : 0816651657 E-Mail : yuon@chaiwit.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]