เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายทวี ละอองพราว รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้/ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาไทย จังหวัดลพบุรี
2 นายฉัตรชัย ทานะมัย รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้/ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาไทย จังหวัดลพบุรี
3 นางปิ่นรัตน์ ร่มสายหยุด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้/ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาไทย จังหวัดลพบุรี
4 นางสาวกนกพร วิงวอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้/ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาไทย จังหวัดลพบุรี
5 นางนันทพร มั่นทัพ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้/ศูนย์พัฒนาวิชาการ ภาษาไทย จังหวัดลพบุรี
6 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
7 นายวรวิช ทองดี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์ ระดับเขตพื้นที่ ลพบุรี ๑
8 นายจตุพร น้อยบุญสุข ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์ ระดับเขตพื้นที่ ลพบุรี ๑
9 นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
10 นางเบญจวรรณ โมธินา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
11 นายโกวิทย์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
12 นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
13 นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
14 นายสุวรรณ บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
15 นายนิพัทธิ์ อ่อนมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
16 นายชัยเดช ไสยเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
17 นายสมิง กุลธี ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน
18 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน
19 นายสมบูรณ์ สุขเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน
20 นายเอนก สนามทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน
21 นายฉัตรชัย ทานะมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน
22 นางกรองทอง บุญทิพย์จ าปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน
23 นายประเสริฐ ดิษกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน
24 นายสมิง กุลธี ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทอง ครู ปฏฺบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26 นางณัฐ์ธิวรรณ พันธุ์รัตน์ ครู ปฏฺบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
27 นางอรทัย ล่ำสัน ครู ปฏฺบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
28 นายถวิล เกตุถาวร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
29 นางสาวศศิกุล บุญเพ็ญ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
30 นางสาวกฤติยา ราชสีห์ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
31 นายวสัน ปุ่นผล ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
32 นายศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
33 นางสาวฉัตรธิดา ชัยโพธิ์ศรี ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
34 นายสมชัย เถาว์หมอ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
35 นายอธิวัฒน์ ป่าหวาย ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
36 นายพนา สาระยาม ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
37 นายพีรพงษ์ เตียนจันทึก ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
38 นายวินัย ธีระศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
39 นายทวี ละอองพราว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
40 นางวิเศษลักษณ์ สุภาณิชย์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
41 นางพิศเพลิน ละม้ายแข ครู โรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
42 นางพรรณพร โพธิจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
43 นายเกียรติไทย เคราะห์ดี ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
44 นางรวีทิวา ไวยนันท์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
45 นายคุณานนท์ เพิ่มพูล ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
46 นางพิณรัตน์ พันธ์ปิ่น ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
47 นายชนินทร์ วงษ์สกุล ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
48 นายโอภาศ ตันติผาติ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
49 นายกิตติศักดิ์ สละชีพ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
50 นายธีระนันท์ แสงชาติ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
51 นายจตุพัฒน์ อรรคนันนท์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
52 นางสาวศุภวรรณ จำปาทิพย์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา เลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
53 นางสาวเรณู เย็นใจ ครู โรงเรียนปิยะบุตร์ กรรมการ
54 นางสาวดวงใจ เนียรรอด ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
55 นายรังสิมันตุ์ มาตย์สิมมา ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา คณะกรรมการจัดทำเอกสาร รวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
56 นางสาวนันทวรรณ ยะประสิทธิ์ ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา คณะกรรมการจัดทำเอกสาร รวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
57 นายสุโรจน์ บุตรพราว ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา คณะกรรมการจัดทำเอกสาร รวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
58 นางสาวพัชราภรณ์ มีสนม ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา คณะกรรมการจัดทำเอกสาร รวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
59 นายนิวัฒน์ ศรีสุข ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา คณะกรรมการจัดทำเอกสาร รวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
60 นางสาวกนิษฐา ศรีสุคนธมิตร โรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
61 นายลูกอินทร์ สุวรรณจัน โรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
62 นางสาวมาลี พูลเอี่ยม ครู โณงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
63 นายประกาย รักษากลาง ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา เลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
64 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกัญญา ตาวงษ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
65 นางสาวกุลฉัตร รัตนสุวรรณ โรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
66 นางสาวสุนิษา อินทรโชติ โรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
67 นางสาวพจนา แสงหอม โรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
68 นางสาวกมลชนก โยธาจันทร์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
69 นางสาววราภรณ์ พารอด โรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
70 นางสาวปภัสรา ศรีรงค์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
71 นางสาววจี บุญมา โรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
72 นางสาวจุฑาทิพย์ อินทรีย์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
73 นางสาวจินตนา ยาไทย โรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
74 นางสาวกานต์ธิดา พฤกษาสวย ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
75 นางสาวนุชนารถ เย็นฉ่ำ ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
76 นางสาวสุพัชกิจ อร่ามศรี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
77 นายอำนาจ สมประสงค์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
78 นางประไพ พุ่มพฤกษ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
79 นายคุณานนท์ เพิ่มพูล ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา เลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
80 นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลางจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
81 นายชัยเดช ไสยเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา คณะกรรมการกลางจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
82 สิบเอกเลอพงศ์ ยังเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลางจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
83 นายฐิติ ฉิมสง่า ครู โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลางจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
84 นายศักดา ถ้ำกลาง ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลางจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
85 นางกนกวรรณ สายทองคำ ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลางจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
86 นางศิริพร มาวรรณา ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลางจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
87 นางพัชรี ศรีภู ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลางจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
88 นางเบญจวรรณ โมธินา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
89 นางสุมาลี ซื่อประเสริฐ ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
90 นายสุเทพ อู่พยัคฆ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
91 นางอำภาภรณ์ สิริโรจน์สถาพร ครูโรงเรียนบ้านชีวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
92 นางสาวสุพัชรกิจ อร่ามศรี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
93 นางจุไรรัตน์ แสงสุข ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
94 นางรุจิราภา สิทธิปาน ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
95 นางสาวกานต์ธิดา พฤกษาสวย ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
96 นางชุลี ทองสุข ครูโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
97 นางสุวัฒนา สุพันธนา ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
98 นางภคพร นาน้ำเชี่ยว ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
99 นางสาวสุพัชรกิจ อร่ามศรี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
100 นายอำนาจ สุขแพทย์ ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการประเมินผล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
101 นางพิไลวรรณ ทองมี ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการประเมินผล กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
102 นางวารินทร์ จงธรรม์ ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
103 นางสาวมะนิสา สารวิก ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
104 นายณัฐวุฒิ พฤศจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการกลาง กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
105 นางนภารัตน์ เชื่องสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการกลาง กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
106 นายสมบูรณ์ สุขเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยา ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
107 นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ รองประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
108 นางดารา วิชัยพาณิชย์ ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร รองประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
109 นายเทิดศักดิ์ สนามทอง ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
110 นางสุมาลี สนามทอง ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
111 นางสาวอุบล ควรระงับ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
112 นางทิพวรรณ เภาด้วง ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
113 นายฉัตรชัย ประชากุล ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
114 นางสาวศิริณี นันทศรี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
115 นายอมรชัย สถานนท์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
116 นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประธานกรรมการคณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
117 นายฉัตรชัย ทานะมัย รองผู้อนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย รองประธานกรรมการคณะกรรมการกลางการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
118 นางกรองทอง บุญทิพย์จำปา รองผู้อนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการกลางจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
119 นายประเสริฐ ดิษกร รองผู้อนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการกลางจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
120 นางสาวปัทมา ปัทมสูต ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
121 นางลภัสรดา อินทร์บำรุง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
122 นางธนพรรณ นาคะนคร ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
123 นางสกาวเดือน ฉาบพิมาย ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
124 นางธนพรรณ นาคะนคร ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียนการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
125 นางสาวนัทธมน สิทธิเกษร ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียนการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
126 นายมงคล ออกแมน ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียนการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
127 นางลภัสรดา อินทร์บำรุง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียนการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
128 นางวิไลรัตน์ วสุริย์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและรับลงทะเบียนการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
129 นางสาวพรทิพย์ ตันติเวสส ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
130 นางสาววรรณวิศา กรีโสภา ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
131 นางสาวชนิดา ปาลบุตร ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
132 นางสาวปัทมา ปัทมสูต ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
133 นางสาวศิริณี นันทศรี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
134 นางกนกวรรณ สร้อยคำ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
135 นายมงคล ออกแมน ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
136 นางฐิติยา เรือนนะการ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
137 นางสาววรรณวิศา กรีโสภา ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการดูแลระบบประจำศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
138 นางสาวพรรณรจน์ วัฒนจิตต์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการจัดทำเอกสาร รวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
139 นางสาวพรรณรจน์ วัฒนจิตต์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการจัดทำเอกสาร รวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
140 นางสาวธารารัตน์ แสงอิ่ม ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการจัดทำเอกสาร รวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
141 นางสาววรรณวิศา กรีโสภา ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการจัดทำเอกสาร รวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
142 นายอนันต์ พรหมสุวรรณ ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
143 นางสาววริญญา ดีมี ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
144 นางสาวพรรณปพร แหวนนิล ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
145 นางสาวสุธามาศ บุญประดิษฐ ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
146 นายวนสิน เดชแสง ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
147 นายสมหมาย ขันนางรัมย์ ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
148 นายศรัณญู เผ่าเวียงคำ ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
149 นางสาววลัยพรรณ เขียวน้อย ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
150 นางสาวณจิตรา ใจแก้ว ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
151 นายเกียรติศักดิ์ สีสมุทร ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
152 นายกฤดภณ ช่วยชูหนู ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
153 นายกิตติภพ รุ่งเรือง ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
154 นางสาวนัฐพร ม่วงแก้ว ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
155 นางสาวจันทนีย์ ทิศรักษ์ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 086-5257518 e-mail j.boonsuk@gmail.com ID j.boonsuk
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]