สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยนาทพิทยาคม 68 20 9 97 105 3 1 0 109
2 คุรุประชาสรรค์ 36 32 21 89 95 16 7 1 118
3 หันคาพิทยาคม 22 37 13 72 94 16 6 0 116
4 วัดสิงห์ 11 10 12 33 41 16 8 1 65
5 ราชประชานุเคราะห์ 46 10 7 4 21 32 11 7 1 50
6 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 8 7 4 19 35 11 4 0 50
7 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 5 9 13 27 35 12 5 0 52
8 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 5 4 4 13 19 2 10 0 31
9 ห้วยกรดวิทยา 5 3 2 10 19 10 5 1 34
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 3 2 2 7 9 2 2 0 13
11 ศรีสโมสรวิทยา 2 4 7 13 25 10 5 0 40
12 ชยานุกิจพิทยาคม 2 1 2 5 7 3 3 2 13
13 อักษรประสิทธิ์ 2 1 0 3 4 1 4 0 9
14 สรรพยาวิทยา 1 7 6 14 31 13 6 2 50
15 บุญนาคพิทยาคม 1 0 1 2 7 2 8 1 17
16 คริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
17 สาครพิทยาคม 0 4 1 5 8 8 11 4 27
รวม 182 148 102 432 568 136 92 13 796