เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวเฉิดฉัน จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
2 นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ รองประธานกรรมการดำเนินการ
3 นายทนุธรรม ชัยบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ
4 นายวิษณุ ประสิทธิ์กสิกร ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดชัยนาท
5 นางณัฐชา ทองสดายุ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดชัยนาท
6 ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ภัทรนานากุล ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดชัยนาท
7 นายยงยุทธ์ พึ่งละออ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการจัดสถานที่
8 นายบุญเหลือ หอมเนียม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รองประธานกรรมการจัดสถานที่
9 นางสาวสุชาดา คงครอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการลงทะเบียนแข่งขัน ระดับสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท
10 นายวิโรจน์ พรมพัง โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการลงทะเบียนแข่งขัน ระดับสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท
11 นางศิริมา แสงสิมมา โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการลงทะเบียนแข่งขัน ระดับสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท
12 นางสาวรุ่งทิวา กาฬภักดี โรงเรียนหันคาราษฏร์รังสฤกดิ์ กรรมการลงทะเบียนแข่งขัน ระดับสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท
13 นางสาวพัชรีย์ ตรุณจันทร์ โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการลงทะเบียนแข่งขัน ระดับสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท
14 นางสาวสราลี สุทธิศาสตร์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการลงทะเบียนแข่งขัน ระดับสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท
15 นางสาวอินทิรา น้อยอ่าง โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการลงทะเบียนแข่งขัน ระดับสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท
16 นางสาวจารุพรรณ ยังยิ้ม โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการลงทะเบียนแข่งขัน ระดับสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท
17 นางสาวนงลักษณ์ เย็นสุข โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการลงทะเบียนแข่งขัน ระดับสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท
18 นางวีณา เขียวนิล โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการลงทะเบียนแข่งขัน ระดับสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท
19 นายเสน่ห์ พันธุ์ดี ครูโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการลงทะเบียนแข่งขัน ระดับสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท
20 นางคารมณ์ จงจงประเสริฐ ครูโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการลงทะเบียนแข่งขัน ระดับสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท
21 นายภิญโญ จูสี ครูโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการลงทะเบียนแข่งขัน ระดับสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท
22 นายอร่ามเรือง เพ็งแจ่ม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท กรรมการลงทะเบียนแข่งขัน ระดับสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท
23 นางสาวปิยะฉัตร แสงศรี ครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการลงทะเบียนแข่งขัน ระดับสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท
24 นางอรชุมา พรหมทับทิม ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร
25 นางปุณฑิภัค ปั้นมูล ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร
26 นายธันวาณ์ จันทร นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร
27 นางสาวสุทธิดา เภากล่อม นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร
28 นางสาวบงกช บางนิ่มน้อย นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร
29 นางขวัญเรือน ซื่อดี ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานฝ่ายการเงินและบัญชี
30 นางอารีรัตน์ แก่นไร่ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
31 นางสาวกรรธิมา มะยุเรศ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
32 นางสาววารุณี มาจำเนียร ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
33 นางสาวจิตรดา รังษีโรจน์สมบัติ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
34 นางสาวปทุมทิพย์ อินทร์เอก ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
35 นางสาวมาฆพันธุ์ อ่ำนาคิล ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
36 นางสาววนภรณ์ ค้ำชู ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
37 นางวรนุช อยู่เล่ห์ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการประเมินผลการจัดดำเนินงาน
38 นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการประเมินผลการจัดดำเนินงาน
39 นางสาวปิยะพร เขียวอินทร์ ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการประเมินผลการจัดดำเนินงาน
40 นางสาวปทุมทิพย์ อินทร์เอก ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการประเมินผลการจัดดำเนินงาน
41 นางสาวมาฆพันธุ์ อ่ำนาคิล ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการประเมินผลการจัดดำเนินงาน
42 นางศิริวรรณ หอมรส หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการ
43 นางพชรมน นวลดี หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการดำเนินการ
44 นางสาวทัศนีย์ วงศ์ทองดี หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฏ์ กรรมการดำเนินการ
45 นางแก้วใจ สุชัยรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการดำเนินการ
46 นายสุเมธ ราชประทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการดำเนินการ
47 นางภัทร์รวี ทองไทย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการดำเนินการ
48 นางสาวทัศนีย์ ขุนครอง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินการ
49 นางศิริวรรณ ผุดผ่อง หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการดำเนินการ
50 นางนพมาศ โพโต หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการดำเนินการ
51 นางคารมณ์ จงจงประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการดำเนินการ
52 นายภิญโญ จูสี หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการดำเนินการ
53 นางจุไรพร พันธุทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 ฯ กรรมการดำเนินการ
54 นายปรีชา ตุ้มโท หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการดำเนินการ
55 นางชิวาพร รัตนศีล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กรรมการดำเนินการ
56 นางบงกช กลัดสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการดำเนินการ
57 นางสาวพรรณภา โพธิ์หลำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการเครือข่ายฯ จ.ชัยนาท กรรมการดำเนินการ
58 นางวรนุช อยู่เล่ห์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการดำเนินการ
59 นางปุณฑิภัค ปั้นมูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการดำเนินการ
60 นางสาวปิยะพร เขียวอินทร์ ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการดำเนินการ
61 นางเพ็ญพรรณี สุวรรณาลัย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่
62 นายพรเจตน์ ยอดนาค หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่
63 นางกาญจนา ศิลกุล หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่
64 นางพัชรี สุวรรณโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่
65 นางสาวจิราพร จึงสมเจตไพศาล หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่
66 นายวุฒิคุณ รัตนเพทาย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่
67 นางสุชาดา จ๋วงพานิช หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่
68 นายบารมี คงฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่
69 นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณี หัวหน้าสาระนาฏศิลป์ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ร.ร. ชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่
70 นายพิเชษฐ์ ชี้แจง หัวหน้าสาระดนตรีไทย กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ร.ร. ชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่
71 นายสาธิต ชื่นเมือง หัวหน้าสาระดนตรีสากล กลุ่มสาระฯ ศิลปะ ร.ร. ชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่
72 นางนิตยา เพชรจั่น รองหัวหน้าคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาราะฯการงานฯ ร.ร. ชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่
73 นางสาวพรรณภา โพธิ์หลำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการเครือข่ายฯ จ.ชัยนาท กรรมการจัดสถานที่
74 นางวรนุช อยู่เล่ห์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการร.ร.ชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่
75 นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่
76 นางพรรณี มารศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่
77 นางสาวนิษฐ์ธรีย์ สิงห์คา ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่
78 นางสาวนิษฐ์ธรีย์ สิงห์คา ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่
79 นางรุญณี ศรีภูธร ครูชำนาญการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่
80 นางสาวพรทิพย์ สุพรรณกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
81 นายพรเจตน์ ยอดนาค ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ
82 นายคทายุทธ โกธรรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการ
83 นางณัฐชา ทองสดายุ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการ
84 นายเสฏฐวุฒิ กลิ่นหอม ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการ
85 นายกำพล อู่ดี ครูชำนาญการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการ
86 นายวิศรุฒน์ เอมสมบูรณ์ ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการ
87 นายวิษณุ ประสิทธิ์กสิกร ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการ
88 นางวรนุช อยู่เล่ห์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการ
89 นางวรนุช เจริญสุข ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการ
90 นางสาวสุพิชญา พันธุ์ฉนวน ครูชำนาญการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]