สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 125 367 220
2 002 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 16 19 18
3 003 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 112 280 173
4 005 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 18 28 22
5 007 โรงเรียนวัดสิงห์ 66 145 103
6 008 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 51 96 68
7 009 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 54 109 81
8 010 โรงเรียนสาครพิทยาคม 33 52 44
9 012 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 122 321 204
10 013 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 56 186 90
11 011 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 38 72 47
12 016 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 53 124 83
13 004 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 31 50 43
14 018 โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ 2 3 3
15 015 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 9 24 15
16 014 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 15 52 24
17 006 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 51 138 92
รวม 852 2066 1330
3396

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]