แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 112 105 96.33% 3 2.75% 1 0.92% 0 0% 109
2 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 125 95 79.83% 16 13.45% 7 5.88% 1 0.84% 119
3 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 122 94 81.03% 16 13.79% 6 5.17% 0 0% 116
4 โรงเรียนวัดสิงห์ 66 41 62.12% 16 24.24% 8 12.12% 1 1.52% 66
5 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 53 35 67.31% 12 23.08% 5 9.62% 0 0% 52
6 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 56 35 70% 11 22% 4 8% 0 0% 50
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 51 32 62.75% 11 21.57% 7 13.73% 1 1.96% 51
8 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 54 31 59.62% 13 25% 6 11.54% 2 3.85% 52
9 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 51 25 62.5% 10 25% 5 12.5% 0 0% 40
10 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 38 19 54.29% 10 28.57% 5 14.29% 1 2.86% 35
11 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 31 19 61.29% 2 6.45% 10 32.26% 0 0% 31
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 15 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
13 โรงเรียนสาครพิทยาคม 33 8 25.81% 8 25.81% 11 35.48% 4 12.9% 31
14 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 16 7 46.67% 3 20% 3 20% 2 13.33% 15
15 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 18 7 38.89% 2 11.11% 8 44.44% 1 5.56% 18
16 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 9 4 44.44% 1 11.11% 4 44.44% 0 0% 9
17 โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]