::sm-cnt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางอัมราภรณ์ อยู่ชาโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณสิริ สุขดีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสุขุมาภรณ์ มลทองโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางวัชรีย์ รัตโนทัยโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางสุทัศษา อินมณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางแก้วใจ สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร บุญวัฒน์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางนันทิยา ก๋งพยาโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร คะระนันท์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา ขำมาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งทิวา กาฬภักดีโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเครือวัลล์ เที่ยงพลับโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอังคณา เกตุจันทร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญพรรณี สุวรรณาลัยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศศิธร หรุ่มรื่นโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวจารุณี กัณหาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรา โพธิ์ทองโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา แร่จั่นโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางปรียอร สุขสัมฤทธิ์โรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุรีย์ ชัยชนะดีโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนันทนา ช้างหัวหน้าโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสาวอารมย์ สุดมีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวสุขุมาภรณ์ มลทองโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางใกล้รุ่ง ทัศนะพงษ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายจิรภัทร ทองอร่ามโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุดาวดี ไพพิบูลย์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวอารมย์ สุดมีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรังษินี โชคลาภโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นางกุศล เกิดม่วงโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิภา สอาดเกิดโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ นิ่มทองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวรังษินี โชคลาภโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวศิน คล้ายแก้วโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ น้ำจันทร์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจารุพรรณ ยังยิ้มโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเสฏฐวุฒิ กลิ่นหอมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางนันทิยา ก๋งพยาโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร พวงสมบัติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวศิน คล้ายแก้วโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางขวัญนาค แสงประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์ ชัยชนะดีโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา ปุยอ๊อดโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายกลวัชร แสงจุ้ยวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ โพธิ์เอี้ยง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ ศรีฉ่ำโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชชา พลโคตรโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอุมาพร คะระนันท์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวธนิตา เสาวรสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นายเสฏฐวุฒิ กลิ่นหอมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายฉลวย อ่วมสุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิยนันท์ เอกอินทร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ เพ็งชัยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางนงนุช จันทร์สวาทโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวพร สุขสำแดงโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางวิลาวรรณ โพธิ์เอี้ยง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางปรียอร สุขสัมฤทธิ์โรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา แร่จั่นโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวนันทนา ช้างหัวหน้าโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปุญยนุช เอกศิริโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำผึ้ง ชุ่มชวยโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวรัตนา จันทราโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางไพลิน ตุ่มทองโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางยุพา ยศรุ่งเรืองโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีกมลพัฒน์ เอกศิริโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐณิชาช์ บุญมากโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุมาพร สุธาโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางไพลิน ตุ่มทองโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวน้ำผึ้ง ชุ่มชวยโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพุฒ ก้อนทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมยศ งามเนตร์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิรดา ศรีเอี่ยมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา บัวศรีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธีรา บัวสุนทรโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ หอมรสโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมยศ งามเนตร์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา บัวศรีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายอร่ามเรือง เพ็งแจ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสาวแฉล้ม อินวารีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายวิชา พัฒนชัยวิทย์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพียงพฤทธิ์ งามเนตร์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายอร่ามเรือง เพ็งแจ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางสาวธัชฌาธิณี แสงทองโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เทียนยวงโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางรัศมี ทองแว่นโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะพร เขียวอินทร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางทวี ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวธัชฌาธิณี แสงทองโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ เทียนยวงโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริรัก อินทร์ไทยแสงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญนภา ปั้นฤทธิ์โรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสายฝน อยู่กรุงโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นางสาวภัสรา เพ็งใยโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ เณรแตงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริรัก อินทร์ไทยแสงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน อยู่กรุงโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวขวัญนภา ปั้นฤทธิ์โรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัสรา เพ็งใยโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ เณรแตงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี หงษ์อ่อนโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิศา อินทวารีโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นายจักรินทร์ บุญหนักโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา เผ่ากันโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางจุไรพร พันธ์ทรัพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นางสาวสรัญญา ลาทองโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
7. นางศิริมา แสงสิมมาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
8. นางศมาพร เทียมโคกกรวดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี หงษ์อ่อนโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเจริญรัตน์ จงสัมฤทธิ์ดีโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวกัญจนพร นิ่มละมูลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางจุไรพร พันธ์ทรัพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางศิริมา แสงสิมมาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเกล็ดเพชร ศิลาอ่อนโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอรณัส เอ่งฉ้วนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา ด้วงกลัดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีกิจ โพพันทะราชโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัตนา นาคพงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางสาวมุทิตา กฤชอาคมโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุฑากาญจน์ เก่งกสิกิจโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายอุทัย มีสิทธิกุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีกิจ โพพันทะราชโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นางยุพา ยศรุ่งเรืองโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวรัตนา นาคพงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสาวจุฑากาญจน์ เก่งกสิกิจโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางณัฐณิชาช์ บุญมากโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ ยิ้มเพ็งโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอุษา พระวิจิตต์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางสาวสลินทิพย์ อิ่มปานโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกิตติมา ชนะรสโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวแคทรียา แสงดาวเทียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติมา ชนะรสโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวสมใจ ยิ้มเพ็งโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสลินทิพย์ อิ่มปานโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุษา พระวิจิตต์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจันทนา คงฤทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ โพโตโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางธนภร ฮุ้นสกุลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางคารมณ์ จงจงประเสริฐโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมพงษ์ แซ่โซ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นางสาวนันทิกา จารุไพบูลย์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายพงศ์สิทธิ์ พินิจวรานนท์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายศักดา เดชมาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัตน์ ธูปทองโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นางคารมณ์ จงจงประเสริฐโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษณ์หิรัญ นิคมทองสิงห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นางนันท์นภัส ปาริยประเสริฐโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
7. นางสาวดุษฎีพร สังข์สอาดโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายไฉน ม่วงแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ผุดผ่องโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวมาฆพันธุ์ อ่่านาคิลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชญานี สุ่ยหนองไผ่โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางสาวพชรมน นวลดีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ ขุนครองโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวทัศนีย์ วงทองดีโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ หรุ่มรื่นโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล โตอ่อนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางนงนุช อินมณีโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางน้ำฝน อินทร์แสงโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ โมคลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นางสาวธนาภรณ์ เงินเนตร์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวสุภาลักษม์ ทองสุขโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
8. นางรุ่งรัตน์ พึ่งพิทยานันต์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายนิตินัย สายสวรรค์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนันทรัตน์ มั่งมีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมปอง ปานเอมโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชต์ดา กล่ำรักษ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางประภาศินี แสงขำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นางสาวพัชยา อินทร์น้อยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
7. นางสาวสมคิด พึ่งพวกโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายช่าเลียง เทพพักทันโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรพล ช้อยกิ่งโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวภัทรดา ชูทองโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายนิตินัย สายสวรรค์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ บุญเกตุโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
6. นางเข็มทราย กิมสวัสดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
7. นายภิญโญ จูสีโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ หรุ่มรื่นโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนัยนา พรตด้วงโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางธีราภรณ์ มาแจ้งโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นางจิตตราภรณ์ ธรรมแพทย์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นายธานี เขียวนิลโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
6. นางสาวลดาวรรณ สาระกูลโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวธนาภรณ์ เงินเนตร์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสายฝน มาภรณ์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพเยาว์ พันธ์รอดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิกุล แย้มเจิมโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิษฐิ โพธิ์ตุ่นโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ หวังสะแล่ะฮ์โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นางจิรภัทร ดีประสิทธิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
7. นางจรุญลักษณ์ บุตรศรีโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุณี ทองมากโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรศรี เพ็งถาวรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายกิตติ แสงสุวรรณโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ พรรณแสงโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระ สีเข้มโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ ไทยพงษ์ธนาพรโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
7. นางสาวณัฐฤทัย คงไกรฤกษ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนัยนา พรตด้วงโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายเอกวิทย์ บุญยะคงรัตน์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ทองทับทิมโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายกิตติ แสงสุวรรณโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ ทองทับทิมโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
6. นายกิตติชัย อุดมศักดิ์ศรีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศิริเพ็ญ ช่างเพียรโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางศิริลักษณ์ ไทยพงษ์ธนาพรโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
9. นางสมมาต ยุซิโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา สุหงษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ หงษ์ไทยโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายสารินทร์ เอี่ยมครองโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา สุหงษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายวรวิทย์ หงษ์ไทยโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายสารินทร์ เอี่ยมครองโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบงกช กลัดสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันทนา สุชาการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอติกานต์ เอี่ยมนิ่มโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางเทพี เขียนสาร์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายไพศาล อยู่ชาโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ เจริญวิทย์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพรรณี มารศรีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนารถลัดดา คิดการโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นางนารี เจนสาริกรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นางประทุม เจริญก่อบุญมาโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นายดรัสวัต เจนวิทย์การโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจิรวรรณ มณีเนตรโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษกร สมัครเขตการณ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายทัศนัย ต๊ะเขือนแก้วโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา บุญวรนุชโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นางสาวรัชดาพรรฬ์ กรุณาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจำเนียร ศรีเหลือบโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
2. นายกฤษณะ จักรอินต๊ะโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางภัททิรา ฮวบสวรรค์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี พุ่มสุขโรงเรียนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรัญญาภัทร์ วรัญญ์วัฒนชัยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ ละอองโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรชัย กสิกรรมโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายวิเชียรบุรี ขวัญโพกโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพัชรีย์ ตรุณจันทร์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายพลพิพัฒน์ ทิพยไชยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายคทายุทธ โกธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิรายุ เสือคุ้มโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายส สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายชัยณรงค์ เขียวแก้วโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายประดิษฐ โพธิ์สำราญโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ชันตะโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ทับอินทร์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนิรัติศัย ช่วงโพธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายประเสริฐ ชัยกิจไพบูลย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายวิชัย จาดพุ่มโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ทับอินทร์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายทัศนัย ต๊ะเขือนแก้วโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางพิมรัตน์ ฤกษ์วิจิตรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางรสสุคนธ์ ขันกสิกรโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรนุช เจริญสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธัญญลักษณ์ แก้วแดงโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิตยา โตแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวภาวิณี เถื่อนสุริยะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นางบุญสร้าง บุษบกแก้วโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางภัทร์รวี ทองไทยโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสรรทพร รักแซ่โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกัญภร ศรีงานโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวแคทลียา รงค์ทองโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชลีรัตน์ แสงเจริญโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางแก้วกัลยา สังขมุรินทร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนภัชชา ไกรสิทธิโชคโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางบุญเลี้ยง สงล่าโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณิการ์ แสงสุววรณ์โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ เยาว์ทุมโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวกชพร ไทยประสงค์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
2. นางพรรณี ไตรแสงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ศรีวารีรัตน์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ศรีโมราโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางขวัญเรือน ซื่อดีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระอธิการปราโมช พรมจันทร์ วิสุทฺโธโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปนิดา ยิ้มละมัยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางคณาภร หรั่งอินทร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายพลัฏฐ์ สุวรรณพฤกษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ชันตะโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสมอ ทาเอื้อโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายฉลอง ปานขวัญโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายก้าน เทียมโคกกรวดโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายบุญมา ม่วงพูลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายวรศิลป์ เพ็ชรสุกใสโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมอ ทาเอื้อโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายฉลอง ปานขวัญโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายก้าน เทียมโคกกรวดโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายบุญมา ม่วงพูลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายวรศิลป์ เพ็ชรสุกใสโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมอ ทาเอื้อโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายฉลอง ปานขวัญโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายก้าน เทียมโคกกรวดโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายบุญมา ม่วงพูลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
1. นายสมอ ทาเอื้อโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายฉลอง ปานขวัญโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายก้าน เทียมโคกกรวดโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายบุญมา ม่วงพูลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมยศ ภูมิภักดิ์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
2. นางสาวสวรส แตงโสภาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายสามารถ ฮวบสวรรค์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางวรลักษณ์ พึ่งละออโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
2. นายฆโนทัย บ่วงเพชรโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางภุมรี รัตนวิมานชัยโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายชนะชล ศรีมีชัยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายพิภพ พานิชย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นายสมนึก ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายพิภพ พานิชย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมนึก ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสมยศ ภู่สุวรรณโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิภพ พานิชย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพิภพ พานิชย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายณฤดล ชัยสิทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสมนึก ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
2. นายพิภพ พานิชย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายทวี ศิลาพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายณฤดล ชัยสิทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิภพ พานิชย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายทวี ศิลาพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
6. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
6. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
6. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
6. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
6. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมหวัง เมืองวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายธานินทร์ วัฒนกูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
2. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิชากร เพ็ชรรัตน์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายนิชากร เพ็ชรรัตน์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นายธานินทร์ วัฒนกูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายนิชากร เพ็ชรรัตน์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทิฆัมพร สุวรรณภาพโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายนิชากร เพ็ชรรัตน์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
2. นายนิชากร เพ็ชรรัตน์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
2. นายนิชากร เพ็ชรรัตน์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิภัทร์ เหลืองศรีสว่างโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพงศ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิ์เมธีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นายกีรติ จุลเนตรโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิ์เมธีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายกีรติ จุลเนตรโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายกีรติ จุลเนตรโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิ์เมธีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง แจ้งอุบลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายกีรติ จุลเนตรโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวศุถิกา เชตนุชโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิ์เมธีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสำเนียง แจ้งอุบลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นายกีรติ จุลเนตรโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสำเนียง แจ้งอุบลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นายกีรติ จุลเนตรโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสำเนียง แจ้งอุบลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรัชดาพร อิ่มวฺุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิ์เมธีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพนิตา คำสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสำเนียง แจ้งอุบลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิ์เมธีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาวชัญญานุช พอใจโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
2. นางภัทรธิรา อินโทโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางปณิตา พรรณพัชราโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นางเตือนใจ แสวงสุขโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. Mrs.Kristen Vermeireโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นายผจญศักดิ์ มิ่งสกุลโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธรรมชาติ เอนกพงษ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมพิศ ธาระรสโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัทมวรรณ ศรีวิลัยโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวสิรินุช ฉายประทีปโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
2. นางกันยา โพธิ์กล่ำโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นางสาวปัทมา อ่อนน้อมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุมิตตา รัตนพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสุปวีณ์ ชมภูนุชโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวชัญญานุช พอใจโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์อนงค์ ศรีเดชโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสิริมาศ อยู่โตโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางวันทนีย์ สีเข้มโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางเจริญรัตน์ โภคสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสายฝน ศักดิ์สิริโกศลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
2. นางนิรัชรา คำพุดโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายAliaksander Sharayeuโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิศ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายภาสกร อินโทโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววนภรณ์ ค้ำชูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายธรรมบูรณ์ เอนกพงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิติพล สดรัมย์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวพิกุล คุ้มผลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
2. นางณัฏฐ์พิฌา พรมจาดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนงนุช ม่วงพันธุ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุวัชชา สุราฤทธิ์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางสาวผุสดาภรณ์ บัวย้อยโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางณัฏฐ์พิฌา พรมจาดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุวัชชา สุราฤทธิ์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิกุล คุ้มผลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนงนุช ม่วงพันธุ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวฤทัยวรรณ ไทยน้อยโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ คล้ายแก้วโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. MissFan Leiโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissFan Leiโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ คล้ายแก้วโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดลพร เอี่ยมจุ้ยโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวฤทัยวรรณ ไทยน้อยโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.ํYou Zhiโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ คล้ายแก้วโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ กอเกษตรทรัพย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissFan Leiโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ คล้ายแก้วโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ กอเกษตรทรัพย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณนิสา ขัดศรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. Mr.You Zhiโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ ยศสมบัติโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางบังเอิญ ก้อนทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นางรัชฎาพร อินทร์แสงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวรัตตินันท์ กลัดล้อมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอารมณ์ ศรีนิลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นายโช กาบเครือโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางธารทิพย์ ฉัตรวิริยาวงศ์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นางมนัสวี วัตถุสินธุ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศริญญา กองคูณโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางพเยาว์ แสงสวิทย์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
6. นางเพชรา ขยันการนาวีโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายฉลอง ปานขวัญโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ พันธุ์ดีโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ โจลัตสาห์กุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางสาวพิกุล แย้มเจิมโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายพลรบ บุญคงมาโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
2. นายเสน่ห์ พันธุ์ดีโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวพิกุล แย้มเจิมโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายไพศาล อยู่ชาโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมานพ โลเกตุโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นางสาวจารุพรรณ ยังยิ้มโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวคนธ์ โทบุราณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
2. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวคนธ์ โทบุราณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
2. นายกำพล อู่ดีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายเสาวคนธ์ โทบุราณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางแก้วใจ สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร บุญวัฒน์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายจิรภัทร ทองอร่ามโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา ขำมาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญสินี ศรีทรงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวพัชชา พลโคตรโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธนิตา เสาวรสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสาวสอาดวรรณ อ่อนฉ่ำโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายอาทร ไทยป้อมโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
2. นางสาวมนฤดี แสงอรุณโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสิริพรรณ แสงโป๋โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรังษินี โชคลาภโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายอาทร ไทยป้อมโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
2. นางสาวมนฤดี แสงอรุณโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธนิตา เสาวรสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางสิริพรรณ แสงโป๋โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรังษินี โชคลาภโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางทยาพร เอี่ยมงามโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีรัตน์ มาทบรรเทาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิตยา เพชรจั่นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ขริน เพชรจั่นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางณัฐณิชาช์ พุ่มจำปาโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวพนัดดา แพงดีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
5. นางอารีรีตน์ แก่นไร่โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ขริน เพชรจั่นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางณัฐณิชาช์ พุ่มจำปาโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวพนัดดา แพงดีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางอารีรีตน์ แก่นไร่โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ พรมพังโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวีรภัทร ราโชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดิ์ณรงค์ สืบมีโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางนภัค สุพรรณไสวโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ พรมพังโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ สืบมีโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางนภัค สุพรรณไสวโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประเทือง พุ่มพฤกษ์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย พันธ์ทรัพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา หอมจันทร์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นางวีณา เขียวนิลโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นายวีรภัทร ราโชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
6. นางสุพิชญา พันธุ์ฉนวนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ พันธุ์ดีโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางนภัค สุพรรณไสวโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ เย็นสุขโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสมบูรณ์ มณีฉ่ำโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา หอมจันทร์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายวิบูลย์ ชาวระหาญโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวีรภัทร ราโชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสาวสุชาดา คงครองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสมบูรณ์ มณีฉ่ำโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา หอมจันทร์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางสาวชนันธิดา ก้านดอกไม้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวีรภัทร ราโชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสาวสุชาดา คงครองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายวิชัย ชัยประทุมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ พันธุ์ดีโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ พรมพังโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นายชาญยุทธ มีโพธิ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นายศักดิ์ณรงค์ สืบมีโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางสาวมุทิตา สำเภาเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ เย็นสุขโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมบูรณ์ มณีฉ่ำโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุช เจริญพงษานนท์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายอุเทน สุขสิงห์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ เย็นสุขโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมบูรณ์ มณีฉ่ำโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชมพูนุช เจริญพงษานนท์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายอุเทน สุขสิงห์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายประเทือง พุ่มพฤกษ์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรภัทร ราโชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ มาทบรรเทาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุุพิชญา พันธุ์ฉนวนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ มีโพธิ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ มีโพธิ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ มีโพธิ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ มีโพธิ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ มีโพธิ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ มีโพธิ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ มีโพธิ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายศักดิ์ขริน เพชรจั่นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
6. นายบุญเหลือ หอมเนียมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ มีโพธิ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายศักดิ์ขริน เพชรจั่นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอัครินทร์ ฤกษ์วิจิตรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายก้องนคร สิงห์คำโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายชิงชนะ เบี้ยวเหล็กโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยพงษ์ สามัคคีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นายชำนาญ เข็มเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายก้องนคร สิงห์คำโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
2. นายชิงชนะ เบี้ยวเหล็กโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายอัครินทร์ ฤกษ์วิจิตรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายชำนาญ เข็มเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพย์พวัล สุขสุดโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ พลับเที่ยงโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายธงชัย ศรีทาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิภัทร ธนภูมิพานิชโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสุนทร นิโครธานนท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพย์พวัล สุขสุดโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ พลีบเที่ยงโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายธงชัย ศรีทาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิภัทร ธนภูมิพานิชโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสุนทร นิโครธานนท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ กลัดภู่โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ กล่ำรักษ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวมนัญชยา ชัยประสิทธิ์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางสาวจินตนา เรือนแป้นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุชิรา บัวคงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสมพิศ กลัดภู่โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ กล่ำรักษ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวมนัญชยา ชัยประสิทธิ์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางสุชิรา บัวคงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ ภู่เพ็ชร์โรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชินเทศ ยศปัญญาโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกวินท์ภรณ์ สุวรรณสถิตย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพวรรณตรี คงยืนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ ยอดเกิดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสรรเสริญ ภู่เพ็ชร์โรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชินเทศ ยศปัญญาโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกวินท์ภรณ์ สุวรรณสถิตย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย พันธ์ทรัพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ ยอดเกิดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญภิรมย์ จาติเกตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
3. นายวีระ ศรีบวรประเสริฐโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรรธิมา มะยุเรศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายพัฒนา สอนสุขโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิพัฒน์พงษ์ ท้าวยศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางสาวกรรธิมา มะยุเรศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกรุณา ศรีบวรประเสริฐโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา สุนิมิตรโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายกฤษณะ มั่งมีโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวอัมพร แสนย้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางอารีรีตน์ แก่นไร่โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกรุณา ศรีบวรประเสริฐโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา สุนิมิตรโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
3. นายกฤษณะ มั่งมีโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวอัมพร แสนย้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยมโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัค พันมะลีโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางยุพิน กล่ำรักษ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางอัญพัชญ์ ภู่คำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสุธา คงสนุ่นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยมโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัค พันมะลีโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางยุพิน กล่ำรักษ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางอัญพัชญ์ ภู่คำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสุธา คงสนุ่นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางชุลีกร ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ พงษ์พิทักษ์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางศิวพร ด้วงช้างโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางชุลีกร ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ พงษ์พิทักษ์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางวัชรินทร์ โมราโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางศิวพร ด้วงช้างโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเจือจันทร์ คำขาวโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวสิวลี อ่องแก้วโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นางพัชรี สุขสบายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางพัชรินทร์ เอี่ยมรอดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเจือจันทร์ คำขาวโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวสิวลี อ่องแก้วโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นางพัชรี สุขสบายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
4. นางอรัญญา แก้วเลิศประสิทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายฉลวย อ่วมสุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแก้วใจ สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายฉลวย อ่วมสุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแก้วใจ สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสอาดวรรณ อ่อนฉ่ำโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายฉลวย อ่วมสุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแก้วใจ สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสอาดวรรณ อ่อนฉ่ำโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายฉลวย อ่วมสุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแก้วใจ สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสอาดวรรณ อ่อนฉ่ำโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายฉลวย อ่วมสุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแก้วใจ สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางแก้วใจ สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร บุญวัฒน์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายจิรภัทร ทองอร่ามโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธัญสินี ศรีทรงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา ขำมาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญสินี ศรีทรงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวพัชชา พลโคตรโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธนิตา เสาวรสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นายสมนึก ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ พรหมตระกูลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายเลอพงศ์ กัณหาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทยาพร เอี่ยมงามโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ คำแหงโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวสุนิษา มณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา คงครองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทยาพร เอี่ยมงามโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ คำแหงโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางวรัชยา รัตนะนามโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทยาพร เอี่ยมงามโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ คำแหงโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางวรัชยา รัตนะนามโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]