สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 43 1. เด็กหญิงสิรีธร  กลิ่นทอง
 
1. นางสาวทิพวัลย์  น้ำจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 86.71 ทอง 7 1. นางสาวสิตานันท์  ทองมี
 
1. นางสาวพัชชา  พลโคตร
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 15 1. เด็กชายกฤติณัฏฐ์  อภิญญาวัฒนาสกุล
2. เด็กหญิงดวงกมล  เผือกผ่อง
3. เด็กชายอัคคพล  อยู่ยอด
 
1. นางสาวธัชฌาธิณี  แสงทอง
2. นางเพชรไพลิน  โพธิ์แก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57.7 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงสุธิรา  สุริวงค์
2. เด็กชายเอกอธิป  บุญยะคงรัตน์
 
1. นางสาวขนิษฐา  บัวศรี
2. นางศิริมา  แสงสิมมา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กชายณภัทร  สุขผล
2. เด็กชายธนวุฒิ  ขำกล่ำ
3. เด็กชายศิรเมศร์  ธนาโรจน์อภิชัย
 
1. นางพชรมน  นวลดี
2. นางสาวสมคิด  พึ่งพวก
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 17 1. นางสาวกัลยรัตน์  วงษ์สุวรรณ
2. นายธนวันต์  วงษ์สุวรรณ
3. นายธัญเทพ  บุญกระจ่าง
 
1. นางเข็มทราย  กิมสวัสดิ์
2. นางสาวกวินท์ภรณ์  สุวรรณสถิตย์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.2 ทอง 40 1. นายพรวศิน  รอดทุกข์
2. นางสาวพิชญานิน  พวงดอกไม้
3. นายไชยา  ทรัพย์วัด
 
1. นางจิรภัทร  ดีประสิทธิ์
2. นางสาวลดาวรรณ  สาระกูล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.4 ทอง 7 1. นายดนุวัศ  มิ่งสกุล
2. นายนิติพงษ์  ศรีเดช
3. นางสาวมนัสรินทร์  สุขชาญไชย
4. นายโกเมท  อภัยสุข
5. นางสาวไอศวรรย์  เมืองชุมพล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ละออง
2. นายทวีศักดิ์  โพชน
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 75.13 เงิน 21 1. นางสาวชญาภา  ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ภูมินัทธี
3. เด็กหญิงณัฐหทัย  ผู้แสง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันนุ่ม
5. นางสาวนิตา  ปีชื่น
6. เด็กหญิงปนัดดา  โฉมเชิด
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  พูนพ่วง
8. เด็กหญิงภัทรศญา  คำโสด
9. เด็กหญิงวิมลนาฏฐ์  เล่าใจ
10. นางสาวศุภกาญจน์  เดชอุดมสุทธิ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เหลืองวิไล
2. นางภุมรี  รัตนวิมานชัย
3. นายปกรณ์  ธงศรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 29 1. นายณัฐนนท์  วารีนิล
 
1. นายพิภพ  พานิชย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  กาฬภักดี
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทิวากร  พลีใส
 
1. นายพิภพ  พานิชย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 66.3 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  เหมือนงาม
2. เด็กชายธนวัฒน์  ตั้งใจ
3. เด็กชายสรัช  คำสงค์
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวธารารัตน์  พุ่มจำปา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 64 ทองแดง 40 1. นางสาวชัชชญา  จันทร์ชื่น
2. นางสาววันชรี  เพชรวงษ์
3. นางสาวหทัยชนก  แก้วหาวงศ์
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
2. นายพิภพ  พานิชย์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 72.66 เงิน 16 1. นายศราวุธ  โพธิ์ศรี
 
1. นายสมหวัง  เมืองวงษ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 17 1. นางสาวกมลชนก  เดชมานนท์
2. นางสาวกันต์ฤทัย  สินทวีเรืองกุล
3. นางสาวกิตติกา  เจียะหลิม
4. นายขวัญชัย  รองวังหลำ
5. นางสาวขวัญชีวา  อินทะนาม
6. นางสาวจริญยา  นาคทัพ
7. นายจักรี  อ่อนสะอาด
8. นางสาวจันทกานต์  จุัยเขียว
9. นายชินวัตร  อยู่ศรี
10. นางสาวณัฐกานต์  เจิมมะณี
11. นางสาวณัฐนันท์  ป้อมแย้ม
12. นางสาวดวงพร  ทั่งทอง
13. นางสาวธัญวรัตน์  เอี่ยมกุศลกิจ
14. นางสาวนภัสสร  เกิดประเสริฐ
15. นางสาวปัทมา  ครุฑจีน
16. นางสาวปัทมาวดี  ดีประสิทธิ์
17. นายพิทยา  จำปาทอง
18. นางสาวพีรภัทร์  พรานพนัส
19. นางสาวภัทรลดา  เปี่ยมรอด
20. นางสาวยศวดี  บุญน่วม
21. นางสาวศิริกาญจน์  ทองไพวรรณ์
22. นางสาวศิริพร  แจ้งเนตร
23. นางสาวศิริลักษณ์  นาคสังข์
24. นางสาวสิราวรรณ  ขุนณรงค์
25. นางสาวสุฐิรา  ยอดดำเนิน
26. นางสาวสุพีรภา  จิตรดา
27. นางสาวสุรัมภา  พุ่มจำปา
28. นางสาวสุวพัชร  พุ่มจำปา
29. นางสาวอนงค์รัตน์  รังษี
30. นางสาวโยษิตา  โตบัว
31. นางสาวโสภา  เภรีวงษ์
32. นายโอกาส  พึ่งพวก
 
1. นายศรายุทธ  ชื่นชมบุญ
2. นายศุภางกูร  สุวรรณพานิช
3. นายชิงชนะ  เบี้ยวเหล็ก
4. นางไพลิน  ตุ่มทอง
5. นางสุธาสินี  รัมมะญาณ
6. นางสาวสมคิด  พึ่งพวก
7. นางสาวกัญญาภัสส์  รัตนสิทธิ์เมธี
8. นายวรวิทย์  หงษ์ไทย
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 25 1. เด็กชายคมกฤช  กุณาจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  นิลฟัก
3. เด็กหญิงณิชาพัชร์  สิงห์โต
4. เด็กหญิงธนัชญา  ประชาจัน
5. เด็กหญิงปณิตา  เลาหศรีวิจิตร
6. เด็กชายภูษณ  แสนพันทา
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  เรืองแสง
8. เด็กหญิงวรัญญา  วงทันนะกร
9. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญผึ้ง
10. เด็กหญิงสวรส  ปานเลิศ
11. เด็กหญิงสายสุดา  เผือกผ่อง
12. เด็กหญิงอภิญญา  พานทอง
13. เด็กชายอริญชัย  พรมมา
14. เด็กหญิงอรไพลิน  ชายศรี
15. เด็กชายไกรศรี  ทาคำสุข
16. เด็กหญิงไอยรินทร์  เอี่ยมวิไลย์
 
1. นางสาวกัญญาภัสส์  รัตนสิทธิ์เมธี
2. นางสาวสวรส  แตงโสภา
3. นางสาวสมคิด  พึ่งพวก
4. นางสาวเครือวัลล์  เที่ยงพลับ
5. นายฉลวย  อ่วมสุข
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84 ทอง 48 1. นางสาวจิรัชฌา  จันทร์รูปงาม
2. นางสาวณัฐนันท์  คงคาหลวง
3. นายณัฐวุฒิ  ภูเดชกล้า
4. นายธีรภัทร์  ลำใย
5. นางสาวภัสราภรณ์  ทองแดง
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  คุ้มทรัพย์
2. นายศุภวิชญ์  สนิทไทย
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 35.33 เข้าร่วม 43 1. เด็กชายธเนตร  ลาโภ
2. เด็กชายภควันต์  คูสุวรรณ
 
1. นางสาวพนัดดา  แพงดี
2. นางสาวสุนิษา  มณฑา
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 1. เด็กชายณชดล  ภูสินคงธาวิน
 
1. นายวสันต์  ศรีมณฑา
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายกิตติพงศ์  พึ่งพวก
 
1. นายวสันต์  ศรีมณฑา
 
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 9 1. เด็กชายขวัญชัย  พ่วงเจียม
2. เด็กชายนรวิชญ์  จันชื่น
 
1. นางสาวพนัดดา  แพงดี
2. นางสาวสุนิษา  มณฑา