เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายทดสอบ สพม.7 บันทึกข้อมูล    
2 นายปริญญา ยวงทอง โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา บันทึกข้อมูล    
3 นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
4 นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ คณะกรรมการอำนวยการ    
5 นางสาวอรณิชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ    
6 นางนุชรี พิพัฒศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสว่าง คณะกรรมการอำนวยการ    
7 นางสาวสุกัญญา เพาะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังดาลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
8 นายปริญญา โพธิราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ    
9 นายสมชาย น้ำจันทร์เจริญ ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
10 นางสิตา บัวขาว ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
11 นายวิทิต วงศ์ศิริ ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
12 นายนราพงษ์ มาสแสง ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
13 นายธนศักดิ์ ไชยบัว ครูวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ คณะกรรมการอำนวยการ    
14 นางประเทือง วงศ์ศิริ ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
15 นางสาวดารณี สุวรรณวารี ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
16 นายจีรวัฒน์ แก้วฝ่าย ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
17 นายรัฐพงษ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ฝ่ายตรวจเอกสาร    
18 นายอู๊ด เสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางแตน ฝ่ายตรวจเอกสาร    
19 นางสุดาพร สาระยิน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ฝ่ายตรวจเอกสาร    
20 นางสาวชิดชนก คำรอด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ฝ่ายตรวจเอกสาร    
21 นางณัชชาธิป กีรติภฑิลกุล ครูโณงเรียนวัดบางกระเบา ฝ่ายตรวจเอกสาร    
22 ดร.ปณิชกา จีรพรชัย ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝ่ายตรวจเอกสาร    
23 นายทศพล สืบจากศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดเกาะพิกุล ฝ่ายตรวจเอกสาร    
24 นางสาวเดือนเพ็ญ ขวัญสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย ฝ่ายตรวจเอกสาร    
25 นางรัชนี ทัพหิรัญ ครู โรงเรียนองครักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน    
26 นายนวภัทร ครู บันทึกภาพ    
27 นางประเทือง วงศ์ศิริ ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
28 นายคำนึง กุลศักดิ์ ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
29 นางเบญจมาศ ชำนาญ ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
30 นางสาวบัวสวรรค์ ทองทิว ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
31 นางนภาภรณ์ หวานขม ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
32 นายศรัณย์ภัทร จอโหล่ ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
33 นายรัตนศักดิ์ เผ่าพงศ์กาญจน์ ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
34 นางสาวสุวรรณี สิลินทบูล ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
35 นางสาวมณีวรรณ จันทร์ตรา ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
36 นางสาวมณีรัตน์ สุวรรณวารี ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
37 นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ศิริ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
38 นายเมธี ฮานาฟี ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
39 นางสาววนิดา เชอรัมย์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
40 นางสาวศุทธินี ธานินทราวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
41 นายอลงกรณ์ กินรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
42 นางสาวจันทิมา ปะกำแหง ครูโรงเรียนอุลรัตน์ราชกัญญาวิทยาลัย นครนายก เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
43 นายพัฒนา กลมพันธ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
44 นายสมุทร ขันอาษา ครูโรงเรียนโยธีราษฎร์ศรัทธาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
45 นางกิตินัทธ์ ขันอาษา ครูโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
46 นายนิกร กฤตยาวสุกุล ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
47 นางสาววรรณพัชร อริยสุนทร ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
48 นางสาวอรวรรณ แสงเพ็ชร ครูผู้ช่วยโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
49 นางสาวสกาวเดือน ปานทิพย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
50 นางสาวหทัยภัทร สดแสงสุก ครูผู้ช่วยโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
51 นายอรรถพล โง่นเขาแดง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล 0898915039,นายพงศ์ศิริ กองภูเขียว 0894228249,
นางสาวอัญชลี อินทร์เรือง 0847224447, นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง 0988907780
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]