เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปริญญา สีใส โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ผู้ดูแลระบบ  
2 นางมณฑา ถนอมสิงห์ รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ  
3 นางปราณี ปั้นบัว ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย และผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี ประธานกรรมการ  
4 นางปราณี ปั้นบัว ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการ  
5 นายดนัย พยัคเกษมโสภณ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และรักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ  
6 นางสาวพรพิมล นิยมพันธุ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและรักษาการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป รองประธานกรรมการ  
7 นางสาวกิติยา แสงสุวรรณ เจ้าหน้าที่ กรรมการ  
8 นางอุบล ศรีชัย หัวหน้าวิชาการ กรรมการ  
9 นางพรรณทิพา เจริญชัยชนะ ครู โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
10 นางงามพิศ ลิ้มสวัสดิ์ ครู โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
11 นายอำนาจ จุนวังโส ครู โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
12 นางจิราภรณ์ สกุลเหลืองอร่าม ครู โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
13 นางไขแสง ตรีสาม ครู โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
14 นางสาวดลใจ ถาวงศ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
15 นางสาวมาลัย ปูผ้า ครู โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
16 นางสาวพัชรี เมืองเชียงหวาน ครู โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
17 นายวิชัย สีไส ครู โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
18 นางสาวเนตรนภา วงศ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
19 นางสาวประภาพร เบ้าทอง ครู โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
20 นางสาวจริยา จรรยาขาม ครู โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
21 นางสาวสุภาณี ตันพา ครู โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
22 นางสาวนภัส พ่วงมาลี ครู โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
23 นางสาวไอยวรินทร์ มั่นกำเนิด ครู โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
24 นางรวมพร ผิวจิตร ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
25 นางสาวสุมาลี ศรประสิทธิ์ หัวหน้างานแผนงาน โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
26 นางวัลลยา เศรษฐโศภณ ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
27 นางสาวชุติมาพร พรหิรัญวณิชกุล ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
28 นางสาวเยาวธิดา เสี้ยวเส็ง ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
29 นางเพชรรัตน์ดา ฝักฝ่าย ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
30 นางสาวรัชนี มโนอิ่ม ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
31 นางสาวรุ้งเพชร ต.ศิริวานิช ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
32 นายณรงค์เดช ประจันทร์เสน ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
33 นางเครือวัลย์ แป้นประหยัด ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
34 นางสาวจารุณี น้อยเจริญ ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
35 นางสาวจรัณญา โสภาทอง ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
36 นางสาววรรณกมลภ์ แสงแก้ว ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
37 นางภัคภิณญา แสงรักษา ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
38 นางสาวสุภัทรา อุนะพำนัก ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
39 นางสาวพรปวีณ์ สังสะนะ ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
40 นางสาวทวีทรัพย์ ไทยสุริยะ ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
41 นายกฤตกร น้ำทิพย์ ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
42 นายเมธัส เจริญผล ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
43 นางสาวสุวนันท์ ฉิมพลีพันธุ์ ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
44 นางสาวนิศารัตน์ จุมณี ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
45 นางสาวสุภัค วันลาราช ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
46 นางกันย์ชิสา เรืองพรหม ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
47 นางสาวศิริรุจน์ สุขสำราญ ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
48 นางสาวอาทิตยา ธงเดชชัย ครูโรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
49 นายนพดล ศรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
50 นางกัลยา กลิ่นเชิดชู ครู โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการ  
51 นางสมศิริ อมรวัฒนสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการและเลขานุการ  
52 นางอาภา สระพรหม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี กรรมการและเลขานุการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]