::sm-cco1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางกมลดา วัฒนเศรษฐโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณเพ็ญ วรภูมิภัทรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์รองประธานกรรมการ
3. นางธนันท์รัชต์ ธนาสูรย์โรงเรียนมารดานฤมลกรรมการ
4. นางสาวมลิฎา เพื่อนงามโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางสาวสุขทวี เยอะประโคนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒กรรมการ
6. นางพรรณทิพา เจริญชัยชนะโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางกมลดา วัฒนเศรษฐโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณเพ็ญ วรภูมิภัทรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์รองประธานกรรมการ
3. นางธนันท์รัชต์ ธนาสูรย์โรงเรียนมารดานฤมลกรรมการ
4. นางสาวมลิฎา เพื่อนงามโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางสาวสุขทวี เยอะประโคนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒กรรมการ
6. นางพรรณทิพา เจริญชัยชนะโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางนุกูล สันทัดค้าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สุขประเสริฐโรงเรียนหมอนทองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภัทรา จวงอินทร์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒กรรมการ
4. นางสาวชนิดา บุญประคองโรงเรียนมารดานฤมลกรรมการ
5. นางรุจิรา โพธิพันธ์ุโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารกรรมการ
6. นางสาวมาลัย ปูผ้าโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางนุกูล สันทัดค้าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ สุขประเสริฐโรงเรียนหมอนทองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภัทรา จวงอินทร์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒กรรมการ
4. นางสาวชนิดา บุญประคองโรงเรียนมารดานฤมลกรรมการ
5. นางรุจิรา โพธิพันธ์ุโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารกรรมการ
6. นางสาวมาลัย ปูผ้าโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางวรรณา รัตนประเสริฐอาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงใจ เรืองฤทธิ์โรงเรียนพุทธรังสีพิบูลรองประธานกรรมการ
3. นางเปรมจิตต์ เหลืองทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒กรรมการ
4. นางสาวแก้วเกสร อำสันเทียะโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางสาววัชราพร อุทโธโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นางสาวดลใจ ถาวรวงศ์โรงเรียนดัดดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางวรรณา รัตนประเสริฐอาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงใจ เรืองฤทธิ์โรงเรียนพุทธรังสีพิบูลรองประธานกรรมการ
3. นางเปรมจิตต์ เหลืองทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒กรรมการ
4. นางสาวแก้วเกสร อำสันเทียะโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางสาววัชราพร อุทโธโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นางสาวดลใจ ถาวรวงศ์โรงเรียนดัดดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพันธุ์พิศ ตั้งจิตพิทักษ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร พุยศิริโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปรียา นามพลโรงเรียนพุทธรังสีพิบูลกรรมการ
4. นางสาวหฤทัย กันยาญาติโรงเรียนมารดานฤมลกรรมการ
5. นางงามพิศ ลิ้มสวัสดิ์โรงเรียนดัดดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพันธุ์พิศ ตั้งจิตพิทักษ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร พุยศิริโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปรียา นามพลโรงเรียนพุทธรังสีพิบูลกรรมการ
4. นางสาวหฤทัย กันยาญาติโรงเรียนมารดานฤมลกรรมการ
5. นางงามพิศ ลิ้มสวัสดิ์โรงเรียนดัดดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. ผศ.สมบูรณ์ ศุภจริยาวัตรอาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล ยอดสวัสดิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกศศิรินทร์ ณะเสนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
4. นางสาววีระวรรณ พรมทองดีโรงเรียนพุทธิรังสีกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
6. นางฐิฏิพร เลิศเชาวน์โรงเรียนหมอนทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. ผศ.สมบูรณ์ ศุภจริยาวัตรอาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล ยอดสวัสดิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกศศิรินทร์ ณะเสนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
4. นางสาววีระวรรณ พรมทองดีโรงเรียนพุทธรังสีพิบูลกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ สกุลเหลืองอร่ามโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
6. นางฐิฏิพร เลิศเชาวน์โรงเรียนหมอนทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางทองดี ตระกูลพันธ์โรงเรียนมารดานฤมลประธานกรรมการ
2. นางสาวสมควร ชอบใหญ่โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"รองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ วิริยพันธ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาววณัสนัญ จิรวัฒนวงศ์สิริโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒กรรมการ
5. นางไขแสง ตรีสามโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางทองดี ตระกูลพันธ์โรงเรียนมารดานฤมลประธานกรรมการ
2. นางสาวสมควร ชอบใหญ่โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"รองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ วิริยพันธ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาววณัสนัญ จิรวัฒนวงศ์สิริโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒กรรมการ
5. นางไขแสง ตรีสามโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตรวดี วิรัตน์ตนะโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี คล้ามกลั่นโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนะสงสารกรรมการ
3. นางสาววันวิสา ไชยจำรัสโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ เหล่าวิทยากุลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ พัฒนโชติโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
3. นางสาวจริยา จรรยาขามโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิเชียร ขันคำโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางกัณทิมา เจริญเตียโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นางสาวสิรีธร ชุนหะศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นางกันยา ทัศนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
5. นายชัยณรงค์ สายันเกณะโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุภักษร พงษ์อุดทาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรากรรมการ
7. นางสาววาสนา นุ้ยแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
8. นางสาวภัชชา สารพันธ์โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวภัทรอร อริยธนพงศ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ไชยเพชรโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายชนกานต์ บุญเขียนโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นางสาวขวัญฤทัย ล้อซ้งโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นายธนพัฒน์ คำมิตรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
5. นางวรรณภา ป้อมพิมพ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา กรรมการ
6. นายวิสิษฐ์ และอิ่มโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมกรรมการ
7. นางรัชนี อิสมาแอลโรงเรียนหมอนทองวิทยากรรมการ
8. นายปรมัตถ์ เจริญพรโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
9. นางจิราวรรณ คนงามโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
10. นายศอภิญญา ทัศละมัยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนิชาภัทร ศรีจันทร์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัยชาญ สำราญเวชพรโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยากรรมการ
3. นางสาวสะรียา สะและหมัดโรงเรียนหมอนทองวิทยากรรมการ
4. นางละมัย สว่างสุขโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประยุทธ วุฒาพิทักษ์โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย วรรณศิลป์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ หาญชุกโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นางสาวรักษา สุขวิชัยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางนิชาภัทร ศรีจันทร์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประธานกรรมการ
2. นายพิชัยชาญ สำราญเวชพรโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยากรรมการ
3. นางสาวสะรียา สะและหมัดโรงเรียนหมอนทองวิทยากรรมการ
4. นางละมัย สว่างสุขโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายประยุทธ วุฒาพิทักษ์โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย วรรณศิลป์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ หาญชุกโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นางสาวรักษา สุขวิชัยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชนารถ ทองกระจ่างโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายณัฐชนันท์ เกิดปรางโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นางสาวศิปานาฎ วิเชนสวัสดิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
4. นางสาวอภิชญา สุขเจริญโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมกรรมการ
5. นายยอดชาย โคตรุฉินโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
6. นายไพโรจน์ ทระกุลพันธ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ ทระกุลพันธ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย พิมพ์เงินโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นายณัฐชนันท์ เกิดปรางโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นางสาวศิปานาฎ วิเชนสวัสดิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
5. นางสาวอภิชญา สุขเจริญโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมกรรมการ
6. นายยอดชาย โคตรุฉินโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวชานิศรา แสงอินทร์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นายนริศ นอกตะแบกโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นางสาวอรนุช อารีย์เอื้อโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5กรรมการ
4. นางสาวสุวิมล มะแป้นโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววันทนา แก้วเบี่ยงโรงเรียนหมอนทองวิทยากรรมการ
6. นางสาวตริตาภรณ์ เดวิเลาะโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยากรรมการ
7. นางสุศินาพร ประยูรสุขโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
8. นายวิโรจน์ ทาวันโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาววิชุดา คงวัฒนะโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางจรรยา นิลทรัพย์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายสุนทร สร้อยเรืองศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวกุสุมา น้อยอุดมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งสุทธาธิบดีกรรมการ
5. นางสาวสุทธิพร มิตศิลปินโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอรษา เจริญพรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวรำไพ กอหญ้ากลางโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนันทรัต จารุทโรภาสน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางวนิดา หมั่นผดุงโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นางธนัญญา ไวเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
3. นางกุหลาบ บุญกรานโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
4. นางสาวธนัญญ์วรัชย์ บูรณ์เจริญโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ บุญลิขิตโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ ประชุมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวน้ำทิพย์ เจริญสุขโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวพรกมล ถึกนาคโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพัตรา จ้อยเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนาฎอนงค์ เกตุงามโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
3. นายสุรัตน์ มูลชัยสุขโรงเรียนเซนหลุยส์ ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ สมศักดิ์โรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
5. นายเศรษฐพงษ์ โพธิ์ศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นายสราวุฒิ อุดงโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นายสุมิตร โพธิ์ทองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางมณฑิดา ปัญญาดีโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล สายันเกณะโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นายเจนวิทย์ พวงทับทิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวมหัสฤดี นานทนานนท์โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายภิรพุทธิ์ สว่างสุขโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
6. นางสาวจรรยา สมดีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุรีรัตน์ วรรณพิรุณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
8. นางพัสตราภรณ์ เที่ยงราชโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี ตันตะราวงศาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร โทประเสริฐโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ แย้มแสงโรงเรียนหมอนทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรรณทิภา แม้นมินทร์โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์กรรมการ
5. นางสาวสุวิชา บุญรังสิมันต์โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
6. นางสาวจริยา วงษ์ภักดีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นางเรณู ปุณวัฒน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ เลาหสินนุรักษ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ โรจน์วิศิษฐ์โรงเรียนดัดดรุณีรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีย์ เซ็นเจริญโรงเรียนหมอนทองวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา วิเชียรวารีโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
5. นางสาววราพร หวังเสถียรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
6. นางสาวศุภมาส ดีชังโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒กรรมการ
7. นางยุพา ภูมิกลางโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
8. นางสมจิตร มะซอโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมกรรมการ
9. นางพัชพรวรรณ โทเรืองฤทธิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓กรรมการ
10. นางพันณี จิตรวิเศษสมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรากรรมการ
11. นางสีนวล ชมยงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
12. นางเพ็ญนภา ทองดีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
13. นางสาวรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
14. นางลลิตา ศิริจุมพลพงษ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
15. นายธงชัย สร้างความคิดโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวฉัตรฐพร ศิริวันโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ แจ้งตระกูลโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัค ปุตามาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตติญา งามศิริโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารรองประธานกรรมการ
4. นางศุภวรรณ งามแสงโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
5. นางรุ่งนภา เนินหาดโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
6. นางสาวธัญพิมล อาภัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
7. นางสาวฉัตรวิมล ทาระเนตร์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
8. นางมาวิณี ดลราษีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
9. นายไววิทย์ นาถ้ำพลอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
10. นางสาวมุกดา ชอบเขตกลางโรงเรียนหมอนทองวิทยากรรมการ
11. นายสรวีย์ สุริยวงศ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
12. นายพัทธนันท์ ศรีเจริญรักษ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
13. นายเสรี อังศิริโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
14. นางสาวอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
15. นางสาววราภรณ์ สินศิริโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวสุดา มัชแมนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
17. นายชาตรี ตุ้มคำโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางปิ่น ช่างทองโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางจงกล ตัณฑ์เจริญรัตน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒รองประธานกรรมการ
3. นางพรพิณ กตเวทิตาธรรมโรงเรียนหมอนทองวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางสาวรัชดา ยิ้มเนียมโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
5. นางสาวกมลทิพย์ อยู่ตรีรักษ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓กรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา บ่าพิมายโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นางกันยา ตันเจริญโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
8. นางสาวเตือนใจ ทองดีโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
9. นายยงยุทธ มานะประดิษฐ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวสินีนาฎ กุ่ยรักษาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวคริษฐา เสมานิตย์โรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ จันทรสำเภาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพัฒน์ ภูษิตธนานันท์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารรองประธานกรรมการ
4. นางระพีพรรณ ศิลปรัตน์โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
5. นายสมประสงค์ จำปาทองโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
6. นายพรมนัส ธนะกิจศิริโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวนิธิวดี แก้วนาคโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอรุณี มั่นทัพโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร ศรีรักษาโรงเรียนดัดดรุณีรองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย ปาอ้ายโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารรองประธานกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ วงศ์จำปาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓กรรมการ
5. นายพิษณุ ศรีกระกูลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒กรรมการ
6. นางสาวกัญภร พูลสมบัติโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
7. นางสาวณิชาภา วิรัชนีภรณ์โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
8. นายวณิชย์ ประสารบุญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
9. นางวิไลวรรณ เขียวประเสริฐโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายคเนศ พัฒนโชติโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภาคย์ พรสุริวงศ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาววาสนา มาลัยโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารรองประธานกรรมการ
4. นายราชัน บุตรดีโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
5. นางสาวทักษิณา ศรีโลห้อโรงเรียนทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯกรรมการ
6. นางเบญจมาศ แพน้อยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
7. นางอัจฉรัตน์ ยืนนานโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสมพร กิตติกูลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร ผุยวันดีโรงเรียนดัดดรุณีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกชรัตน์ วิกลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓รองประธานกรรมการ
4. นางสาวนพรัตน์ มั่นยิ่งโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา สร้างวัดโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
6. นางสาวอมรา ขวดบาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒กรรมการ
7. นางสาวกัลย์ณภัส ภิวัฒน์ฐากุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรากรรมการ
8. นางสาวกันยารัตน์ มานะประดิษฐ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
9. นางสาวศศิญามล เจริญผลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
10. นางจำเนียร เที่ยงเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวชารวี ขุนขจีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาววาสนา สังขวดีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ สุขนาบัวโรงเรียนดัดดรุณีรองประธานกรรมการ
3. สิบเอกหญิงเสาวลักษณ์ มุ่งไธสงโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารรองประธานกรรมการ
4. นางสาวชวัลลักษณ์ วิทยพันธุ์โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ งามบ้านผือโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
6. นางนันทพร เย็นประสิทธิ์โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมกรรมการ
7. นางสมพร ริศมันโรงเรียนหมอนทองวิทยากรรมการ
8. นางโสจิรดา เจริญสุขโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕กรรมการ
9. นางสาวภิรมย์ เตียงกูลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
10. นายชูเชิด พุทธเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวนภัสสร ราชรินทร์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางบุศริน โคนเคนโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางยุพิน พรงามโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา เฮ็งเจริญโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นางอรสา จันทร์สัมฤทธิ์โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวบุษบา เจริญมาโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
6. นายภิภพ สุขพงษ์ไทยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
7. นายคฑาวุธ ปริปุณณะโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธนภณ ธรรมรักษ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร แก้วจินดาโรงเรียนดัดดรุณีรองประธานกรรมการ
3. นางเกศแก้ว ชัยศิริโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นางสาวเมทินี รัตนะสิทธิ์โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
5. นางสาวฐิตินัน รอเซ็นโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นางสาวชยากานต์ เปี่ยมถาวรพจน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวชมภูนุช ชัยชนะโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ขำเหมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ โต๊ะยีบอโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประถมพร โคตาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารรองประธานกรรมการ
4. นายสิปปวิชญ์ เดชกล้าโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางสาวพรนภา เลื่อยคลังโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
6. นายนรุตม์ อัฐนาคโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓กรรมการ
7. นางสาวณัฐลดา กุลทะเลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรากรรมการ
8. นายเกียรติชัย โพธิสมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
9. นายสมพงษ์ นาคเจือโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
10. นายวิจิตร คำผองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ขำเหมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ โต๊ะยีบอโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประถมพร โคตาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารรองประธานกรรมการ
4. นายสิปปวิชญ์ เดชกล้าโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางสาวพรนภา เลื่อยคลังโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
6. นายนรุตม์ อัฐนาคโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓กรรมการ
7. นางสาวณัฐลดา กุลทะเลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรากรรมการ
8. นายเกียรติชัย โพธิสมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
9. นายสมพงษ์ นาคเจือโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
10. นายวิจิตร คำผองโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นางดรรชนีย์ กัลยาโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ แดงพรมโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารรองประธานกรรมการ
3. นางวลัยลักษณ์ มัดทะปะนังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
4. นายเวคิน เอี่ยมอำไพโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
5. นางมนัสดา ลูกอินทร์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
6. นางสาวบัวเรียน อุดมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวปณิดา สุขเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ แก้วพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางกัญวลักษณ์ แสวงศิริผลโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
3. นายปฐวี คมขำโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรนภา อินหลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ แก้วพิทักษ์ประธานกรรมการ
2. นางกัญวลักษณ์ แสวงศิริผลโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
3. นายปฐวี คมขำโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรนภา อินหลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ วิเศษมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช ธนะวัฒน์โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรทิพา นาคคล้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางสาวพิมลมาศ กระมลมานิตโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ วิเศษมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช ธนะวัฒน์โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรทิพา นาคคล้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. นางอำไพ ตัณฑิกุลโรงเรียนเซนต์แอนโทนีกรรมการ
5. นางสาวพิมลมาศ กระมลมานิตโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรัตรา แดงเจริญมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ สิมะโรจนามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวนวลปราง แสงอุไรมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพรัตรา แดงเจริญมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ สิมะโรจนามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวนวลปราง แสงอุไรมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายพิทักษ์ สมานโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ประธานกรรมการ
2. นายมงคล สอนเสนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
3. นายวุฒินันท์ สวัสดิวงษ์โรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ หมอกเจริญโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายนิมิตร ไทยตระกูลโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลประธานกรรมการ
2. นางลักษณา ภักดีโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมกรรมการ
3. นายมงคล สอนเสนาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
4. นางสุธาทิพย์ หมอกเจริญโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล พรพรหมโชติโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ประธานกรรมการ
2. นายภูวะนาจ นิลอำไพโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕กรรมการ
3. นางสะอาดศรี เจริญชัยโรงเรียนผาณิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมเจต จันทร์กุลโลโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ แดงจันทร์โรงเรียนเซนต์แอนโทนีกรรมการ
3. นายยุทธพล สะและหมัดโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจินดารัตน์ ม่วงศรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสกุลพร ทองไพจิตร์ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทราเขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางพงษ์ลดา สุขเจริญโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตกรรมการ
3. นางนภา อุ่นทีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางรัชนี วิเศษมงคลประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ แจ่มไพบูลย์กรรมการ
3. นางสาววิริยะ บุญยะนิวาสน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระครูใบฎีกานิยม วรมงคโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางพระประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช หมู่วิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสัตยา ธิวันดาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปิตุลาธราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายเจริญ พหลทัพโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลประธานกรรมการ
2. นายหวังหมัด มะนูรีมโรงเรียนหมอนทองวิทยากรรมการ
3. นายพิทยา แม่นทรงโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5กรรมการ
4. นางสาวน้ำทิพย์ ทองสกุลโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ใจ โพธิสอนโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายเกรียงไกร ทรัพย์เกิดปัญญาโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ รัตนาวิทย์โรงเรียนมารดานฤมลกรรมการ
3. นายวิโรจน์ สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นายผดุงศักดิ์ วิรัชกุลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นายเฉลิมศักดิ์ มังกรานนท์ชัยโรงเรียนไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ วิรัชกุลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวน้ำทิพย์ ทองสกุลโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ วิรัชกุลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นางสาวน้ำทิพย์ ทองสกุลโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ จุลละมณฑลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ท้าวพาโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
3. นายจักกริช พานิชโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ ศรีจำรัสโรงเรียนเซนต์แอนโทนี ฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นายธิปไตย วิไลพันธุ์โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายศิริ เผือกพูลผลโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ขำสำอางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นายวิริยะ คงเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
4. นางอารีย์ ถิระผะลิกะโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
5. นางสิบพรรณ พหลทัพโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ มหาวิทยาลัยบูรพารองประธานกรรมการ
3. ผศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรรมการ
4. นายสมศิลป์ แพทย์คุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. นายนิวัตร สมคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรากรรมการ
6. นายสิริโชค จูฑะวงศ์โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยากรรมการ
7. นางสาวโสภา ถาวรเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
8. ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายไพรวัลย์ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ โรงเรียนมหาวิทยาลัยบูรพารองประธานกรรมการ
3. ผศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรรมการ
4. นายสมศิลป์ แพทย์คุณ โรงเรียนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. นายนิวัตร สมคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรากรรมการ
6. นายสิริโชค จูฑะวงศ์โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยากรรมการ
7. นางสาวโสภา ถาวรเจริญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
8. ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ อ่ำขำ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ มหาวิทยาลัยบูรพารองประธานกรรมการ
3. ผศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรรมการ
4. นายสมศิลป์ แพทย์คุณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรรมการ
5. นายนิวัตร สมคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรากรรมการ
6. นางสาวนพรัตน์ แก้วสมนึกโรงเรียนหมอนทองวิทยากรรมการ
7. นางสาวนิภาพร สุวันวงศ์ โรงเรียนบางปะกง”บวรวิทยายนกรรมการ
8. ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายบุญฤทธิ์ อ่ำขำ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ มหาวิทยาลัยบูรพารองประธานกรรมการ
3. ผศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรรมการ
4. นายสมศิลป์ แพทย์คุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. นายนิวัตร สมคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรากรรมการ
6. นางสาวนพรัตน์ แก้วสมนึกโรงเรียนหมอนทองวิทยากรรมการ
7. นางสาวนิภาพร สุวันวงศ์ โรงเรียนบางปะกง”บวรวิทยายนกรรมการ
8. ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ แป้นประหยัดโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ มหาวิทยาลัยบูรพารองประธานกรรมการ
3. ผศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรรมการ
4. นายสมศิลป์ แพทย์คุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. นายนิวัตร สมคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรากรรมการ
6. นางพเยาว์ คงมินทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
7. นางสาวอาริสา ทัดดอกไม้โรงเรียนศรีวรการกรรมการ
8. ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายชัยรัตน์ แป้นประหยัด โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๕ ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ มหาวิทยาลัยบูรพารองประธานกรรมการ
3. ผศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรรมการ
4. นายสมศิลป์ แพทย์คุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. นายนิวัตร สมคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรากรรมการ
6. นางพเยาว์ คงมินทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
7. นางสาวอาริสา ทัดดอกไม้โรงเรียนศรีวรการกรรมการ
8. ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้ว โรงเรียนมารดานฤมลประธานกรรมการ
2. นางสาวภทรพรรณ กุมภีร์ โรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นางสาวปาริกา แก้วอารัญ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
4. ผศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
5. ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
6. ผศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรรมการ
7. นายสมศิลป์ แพทย์คุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
8. นายนิวัตร สมคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายขจรศักดิ์ ปานพวงแก้ว โรงเรียนมารดานฤมลประธานกรรมการ
2. นางสาวภทรพรรณ กุมภีร์ โรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นางสาวปาริกา แก้วอารัญ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลกรรมการ
4. ผศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
5. ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
6. ผศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรรมการ
7. นายสมศิลป์ แพทย์คุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
8. นายนิวัตร สมคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางนันทิยา สวนมาลี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ ม่วงคร้ามโรงเรียนผาณิตวิทยากรรมการ
3. นายอรุณชัย ทรัพย์เฟื่องฟูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรากรรมการ
4. ผศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
5. ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
6. ผศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรรมการ
7. นายสมศิลป์ แพทย์คุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
8. นายนิวัตร สมคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เผือกประดิษฐ์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางมาลี มั่นคงโรงเรียนเซนท์แอนโทนีกรรมการ
3. นางสาวลดายุ แสงจันทร์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการ
4. ผศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
5. ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
6. ผศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรรมการ
7. นายสมศิลป์ แพทย์คุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
8. นายนิวัตร สมคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายมนตรี เผือกประดิษฐ์ โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางมาลี มั่นคงโรงเรียนเซนท์แอนโทนีกรรมการ
3. นางสาวลดายุ แสงจันทร์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร กรรมการ
4. ผศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
5. ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
6. ผศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรรมการ
7. นายสมศิลป์ แพทย์คุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
8. นายนิวัตร สมคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมิตรา พันทอง โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ผศ.ภานุ สรวยสุวรรณ มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
3. ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
4. ผศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรรมการ
5. นายสมศิลป์ แพทย์คุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
6. นายนิวัตร สมคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรากรรมการ
7. นายสมสกุล จันทร์โสภาโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
8. นางธัญทิพย์ โพธิวงศ์บารมี โรงเรียนมารดานฤมล กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมิตรา พันทอง โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมสกุล จันทร์โสภาโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นางธัญทิพย์ โพธิวงศ์บารมี โรงเรียนมารดานฤมลกรรมการ
4. ผศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
5. ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
6. ผศ.พิเชษฐ สุนทรโชติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรรมการ
7. นายสมศิลป์ แพทย์คุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
8. นายนิวัตร สมคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูลมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษมมหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูลมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษม มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษม มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูล มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษมมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูลมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. รศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษมมหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูลมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษม มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูล มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษมมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูลมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษม มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษมมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูล มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษมมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษมมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษมมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษมมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษมมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษมมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษมมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษมมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษมมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษมมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษมมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษมมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. รศ.วิเชียร อ่อนละมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นายอภิภัชร เฟื่องเกษมมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายฆ้อง มงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล ซื่อตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นายชัชวาล พูลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายฆ้อง มงคลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล ซื่อตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นายชัชวาล พูลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายรณ พรหมเดเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์เกษม จันทร์สิริกุล โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยากรรมการ
3. นายปวีณ โคนะโร โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายรณ พรหมเดเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์เกษม จันทร์สิริกุล โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยากรรมการ
3. นายปวีณ โคนะโร โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นายนพคุณ เจิมจรุง โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นายรัฐพร อรุณรัตน์ โรงเรียนชำป่างามวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นายนพคุณ เจิมจรุง โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นายรัฐพร อรุณรัตน์ โรงเรียนชำป่างามวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นายนพคุณ เจิมจรุง โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นายรัฐพร อรุณรัตน์ โรงเรียนชำป่างามวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอนุชัย โหมดประดิษฐ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. นายนพคุณ เจิมจรุง โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือกรรมการ
3. นายรัฐพร อรุณรัตน์ โรงเรียนชำป่างามวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายอารัก กำพุธ โรงเรียนชำป่างามวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายอารัก กำพุธ โรงเรียนชำป่างามวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายอารัก กำพุธ โรงเรียนชำป่างามวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายอารัก กำพุธ โรงเรียนชำป่างามวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายอารัก กำพุธ โรงเรียนชำป่างามวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายอารัก กำพุธ โรงเรียนชำป่างามวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายอารัก กำพุธ โรงเรียนชำป่างามวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายอารัก กำพุธ โรงเรียนชำป่างามวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายอารัก กำพุธ โรงเรียนชำป่างามวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายอารัก กำพุธ โรงเรียนชำป่างามวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายอารัก กำพุธ โรงเรียนชำป่างามวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางพวงเพชร โหมดประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
2. นายอารัก กำพุธ โรงเรียนชำป่างามวิทยากรรมการ
3. นายกุลวัฒน์ นิธิชัยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายรณ พรมเดเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายศักดิ์เกษม จันทร์สิริกุล โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยากรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายรณ พรมเดเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สมาน รักจันทร์โรงเรียนวัดดอนทองกรรมการ
3. นายศักดิ์เกษม จันทร์สิริกุล โรงเรียนชำป่างามวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุทธินันท์ มั่นคงผู้ทรงคุณวุฒิิกรรมการ
2. นางสาวกรณัฏฐ์ วรรณนภาลัยสถาบันดนตรีครูฟ้าใสกรรมการ
3. นางสาวกัณฑิพาพิมพ์ บุนนาคสถาบันดนตรีครูฟ้าใสกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. นางสาวรติยา สุทธิธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสินี บันลือวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. นางสาวรติยา สุทธิธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสินี บันลือวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. นางสาวรติยา สุทธิธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสินี บันลือวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. นางสาวรติยา สุทธิธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสินี บันลือวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. นางสาวรติยา สุทธิธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสินี บันลือวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. นางสาวรติยา สุทธิธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสินี บันลือวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. นางสาวรติยา สุทธิธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสินี บันลือวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. นางสาวรติยา สุทธิธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสินี บันลือวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. นางสาวรติยา สุทธิธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสินี บันลือวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
2. นางสาวรติยา สุทธิธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญสินี บันลือวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางดวงรัตน์ ชิตเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเจริญประธานกรรมการ
2. นางวัลลยา เศรษฐโศภณโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นางสมจิตต์ แจ้งตระกูลโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางนิภา บรอสแนนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
6. นางสรินทร์รัตน์ มุสิการยกูลโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยากรรมการ
7. นางสาวจรัณญา โสภาทองโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
8. Ms. Leah Nuttallโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
9. นางสาวอัมพิกา สิริพรมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางดวงรัตน์ ชิตเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเจริญประธานกรรมการ
2. นางวัลลยา เศรษฐโศภณโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นางสมจิตต์ แจ้งตระกูลโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
4. นายพีรสุต พรหมสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางนิภา บรอสแนนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
6. นางสรินทร์รัตน์ มุสิการยกูลโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยากรรมการ
7. นางสาวจรัณญา โสภาทองโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
8. Ms. Leah ื Nuttallโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
9. นางสาวอัมพิกา สิริพรมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาววรารักษ์ จิตต์หมวดโรงเรียนพนมสารคามประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ กลั่นเรืองแสงโรงเรียนผาณิตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ้งเพชร ต.ศิริวานิชโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางพนิตา โรจนาภินันท์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ เรืองรัตน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
6. นางสาวธิดา ธนาวนิชกุลโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นางสาวโศภิดา จิตจันทร์พรโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
8. นางสาววรรณกมลภ์ แสงแก้วโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
9. Mr. Thomas Wardโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
10. นายโชคชัย ชุมสาชัยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
11. นางสาวจารุวรรณ สิทธิพลโรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาววรารักษ์ จิตต์หมวดโรงเรียนพนมสารคาม ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ กลั่นเรืองแสงโรงเรียนผาณิตวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr. Thomas Wardโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นายโชคชัย ชุมสาชัยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
5. นางสาวรุ้งเพชร ต.ศิริวานิชโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
6. นางพนิตา โรจนาภินันท์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
7. นางสาววันเพ็ญ เรืองรัตน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ กรรมการ
8. นางสาวธิดา ธนาวนิชกุลโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
9. นางสาวโศภิดา จิตจันทร์พรโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
10. นางสาววรรณกมลภ์ แสงแก้วโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
11. นางสาวจารุวรรณ สิทธิพลโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์ จันทศรโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. Mr. Daniel James Wittsโรงเรียนดัดดรุณีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ อู่พิทักษ์โรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางสาวศุภลี บัวงามประเสริฐโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางสาวเกษมศรี ศุภสรณาคมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
6. นายอดิศร ยังเจริญโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
7. นางสาวโชติกา แสงอรุณโรงเรียนหมอนทองวิทยากรรมการ
8. นางสาวจารุณ๊ น้อยเจริญโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
9. Mr.Nicky Goultโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
10. Mr. Kieran Glen Shortโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
11. นายณรงค์ศักดิ์ สวนช่วยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์ จันทศรโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานกรรมการ
2. Mr. Daniel James Wittsโรงเรียนดัดดรุณีรองประธานกรรมการ
3. Mr.Nicky Goultโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
4. Mr.Kieran Glen Shortโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ อู่พิทักษ์โรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
6. นางศุภลี บัวงามประเสริฐโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
7. นางสาวเกษมศรี ศุภสรณาคมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
8. นายอดิศร ยังเจริญโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
9. นางสาวโชติกา แสงอรุณโรงเรียนหมอนทองวิทยากรรมการ
10. นางสาวจารุณ๊ น้อยเจริญโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
11. นายณรงค์ศักดิ์ สวนช่วยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวนุตจ์สรา นุชน้อยโรงเรียนวัดกระทุ่ม(โสมประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางวัชรี และอิ่มโรงเรียนหมอนทองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์เดช ประจันทร์เสนโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางอุ่นเรือน เนื่องจำนงค์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
5. นางสุนันท์ สัตยาภรณ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
6. นางรุจิเรข มีเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
7. นายไพรอส บุญเจริญโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
8. นางภัคภิณญา แสงรักษาโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
9. Ms. Andrea Cappaโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
10. Mr. Ernanie Elumba Razoโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"กรรมการ
11. นางสาวจาริยา เจริญสุขโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวนุตจ์สรา นุชน้อยโรงเรียนวัดกระทุ่ม(โสมประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางวัชรี และอิ่มโรงเรียนหมอนทองวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์เดช ประจันทร์เสนโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางอุ่นเรือน เนื่องจำนงค์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
5. นางสุนันท์ สัตยาภรณ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
6. นางรุจิเรข มีเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
7. นายไพรอส บุญเจริญโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
8. นางภัคภิณญา แสงรักษาโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
9. Ms. Andrea Cappaโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
10. Mr. Ernanie Elumba Razoโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"กรรมการ
11. นางสาวจาริยา เจริญสุขโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Ms. Liu Saichaoโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Ms. Hong Mingyuanโรงเรียนระยองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรวมพร ผิวจิตรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางสาวธนัญชนก แก่นแก้วโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางสาวนุสรา กลิ่นหอมโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นางสาวสุวนันท์ ฉิมพลีพันธ์ุโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
7. Ms. Yang Yanโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
8. นายสมชาย ชัยลีโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
9. Ms.Zhang Diโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Ms. Liu Saichaoโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Ms. Hong Mingyuanโรงเรียนระยองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรวมพร ผิวจิตรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางสาวธนัญชนก แก่นแก้วโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางสาวนุสรา กลิ่นหอมโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นางสาวสุวนันท์ ฉิมพลีพันธ์ุโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
7. Ms. Yang Yanโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
8. นายสมชาย ชัยลีโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
9. Ms. Zhang Diโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวญาดา ชลารักษ์โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. Ms. Shimizu Yasuhaโรงเรียนชลกันยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ดา ฝักฝ่ายโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางสาวจินดา เกิดผลมากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
5. นางสาวศิริรุจน์ สุขสำราญโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
6. Ms. Yurie Asakuraโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
7. นางสาวสุภัทรา อุนะพำนักโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
8. นางสาวสุรัสวดี อ่อนเจริญโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวญาดา ชลารักษ์โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. Ms. Shimizu Yasuhaโรงเรียนชลกันยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ดา ฝักฝ่ายโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางสาวจินดา เกิดผลมากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
5. นางสาวศิริรุจน์ สุขสำราญโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
6. Ms. Yurie Asakuraโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
7. นางสาวสุภัทรา อุนะพำนักโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
8. นางสาวสุรัสวดี อ่อนเจริญโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวนุสรา ภู่เทวาพิทักษ์โรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. Ms. Jeong Ayoungโรงเรียนชลกันยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุติมาพร พรหิรัญวณิชกุลโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. Mrs. Koo Eun Youngโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
5. นางสาวธนรัตน์ ทีฆพงศ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Ms. Yao Yakunโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาประธานกรรมการ
2. Ms. Ma Hangโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวธิดา เสี้ยวเส็งโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางสาวทิพปภา ประสาทกุลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา ธงเดชชัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
6. นายธัญธวัช เกตุแก้วโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
7. Ms. Zhao Qiu Xiaoโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
8. นางสาวนิศารัตน์ จุมณีโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
9. Ms. Yang Danโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวญาดา ชลารักษ์โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. Ms. Shimizu Yasuhaโรงเรียนชลกันยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ดา ฝักฝ่ายโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางสาวจินดา เกิดผลมากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
5. นางสาวศิริรุจน์ สุขสำราญโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
6. Ms.ํี Yurie Asakuraโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
7. นางสาวสุภัทรา อุนะพำนักโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
8. นางสาวสุรัสวดี อ่อนเจริญโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวนุสรา ภู่เทวาพิทักษ์โรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. Ms. Jeong Ayoungโรงเรียนชลกันยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุติมาพร พรหิรัญวณิชกุลโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. Mrs. Koo Eun Youngโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
5. นางสาวธนรัตน์ ทีฆพงศ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Ms. Yao Yakunโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาประธานกรรมการ
2. Ms. Ma Hangโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวธิดา เสี้ยวเส็งโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางสาวทิพปภา ประสาทกุลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา ธงเดชชัยโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
6. นายธัญธวัช เกตุแก้วโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
7. Ms. Zhao Qiu Xiaoโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
8. นางสาวนิศารัตน์ จุมณีโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
9. Ms. Yang Danโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวญาดา ชลารักษ์โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. Ms. Shimizu Yasuhaโรงเรียนชลกันยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ดา ฝักฝ่ายโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางสาวจินดา เกิดผลมากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
5. นางสาวศิริรุจน์ สุขสำราญโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
6. Ms. Yurie Asakuraโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
7. นางสาวสุภัทรา อุนะพำนักโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
8. นางสาวสุรัสวดี อ่อนเจริญโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวนุสรา ภู่เทวาพิทักษ์โรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. Ms. Jeong Ayoungโรงเรียนชลกันยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุติมาพร พรหิรัญวณิชกุลโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. Mrs. Koo Eun Youngโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
5. นางสาวธนรัตน์ ทีฆพงศ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Ms. Ma Fenglingโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. Ms. Wang Xuanโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรวมพร ผิวจิตรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางสาวธนัญชนก แก่นแก้วโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางสาวนุสรา กลิ่นหอมโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
6. นางสาวสุวนันท์ ฉิมพลีพันธ์ุโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
7. Ms. Yang Yanโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
8. นายสมชาย ชัยลีโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
9. Ms. Xie Kexinโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวญาดา ชลารักษ์โรงเรียนชลกันยานุกูลประธานกรรมการ
2. Ms. Shimizu Yasuhaโรงเรียนชลกันยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ดา ฝักฝ่ายโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางสาวจินดา เกิดผลมากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการ
5. นางสาวศิริรุจน์ สุขสำราญโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
6. Ms. Yurie Asakuraโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
7. นางสาวสุภัทรา อุนะพำนักโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
8. นางสาวสุรัสวดี อ่อนเจริญโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวนุสรา ภู่เทวาพิทักษ์โรงเรียนชลบุรี"สุขบท"ประธานกรรมการ
2. Ms. Jeong Ayoungโรงเรียนชลกันยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุติมาพร พรหิรัญวณิชกุลโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. Mrs. Koo Eun Youngโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
5. นางสาวธนรัตน์ ทีฆพงศ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสิริการย์ พรเมธีเตชสุทธิ์โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ณาวา แจ่มจำรัสโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ รองประธานกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ แป้นประหยัดโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางศุทธิพร สินประเสริฐโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางสาวรัตนา สุวรรณเตมีย์โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยากรรมการ
6. นายเฉลิมวุฒิ ครองสกุลโรงเรียนเตรียมฯเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
7. นางสาววิชิตา นาคนาวาโรงเรียนการทำมาหากินฯกรรมการ
8. นางสาวรัชนี มโนอิ่มโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
9. นางมณเฑียร นุ่มเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางสิริการย์ พรเมธีเตชสุทธิ์โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ณาวา แจ่มจำรัสโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ รองประธานกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ แป้นประหยัดโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางศุทธิพร สินประเสริฐโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
5. นางสาวรัตนา สุวรรณเตมีย์โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยากรรมการ
6. นายเฉลิมวุฒิ ครองสกุลโรงเรียนเตรียมฯเปร็งวิสุทธาธิบดีกรรมการ
7. นางสาววิชิตา นาคนาวาโรงเรียนการทำมาหากินฯกรรมการ
8. นางสาวรัชนี มโนอิ่มโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
9. นางมณเฑียร นุ่มเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมคิด แสนจำหน่ายข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางณิชาพัฒน์ โชติธนนันทพงศ์โรงเรียนองครักษ์กรรมการ
3. นายพนภณ ไชยเยศโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางชูศรี จันทร์กล่ำโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ผดุงกิจโรงเรียนวัดทุ่งยายชีกรรมการ
3. นายโกมล กำเนิดหินโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายโกมล กำเนิดหินโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพร ธิมาชัยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นายอธิพล ศรีรุ่งกาญจน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางประกอบกูล นาคพิทักษ์อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีรองประธานกรรมการ
3. นางปัทมา สาธุโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒กรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ บุญเจริญสุขโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางสาวประภาพร เบ้าทองโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางประกอบกูล นาคพิทักษ์อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีรองประธานกรรมการ
3. นางปัทมา สาธุโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒กรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ บุญเจริญสุขโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
5. นางสาวประภาพร เบ้าทองโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาววาทิตา เอื้อเจริญอาจารย์ประจำสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสุริสา กาญจนเกตุผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง17รองประธานกรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ แจ้งกระจ่างโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุธาทินี มหาปานผู้ช่วยบรรณารักษ์ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาววีรวรรณ มีสรรพวงศ์โรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี วิจิตรเจริญผู้ช่วยบรรณารักษ์ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาววาทิตา เอื้อเจริญอาจารย์ประจำสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสุริสา กาญจนเกตุผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง17รองประธานกรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ แจ้งกระจ่างโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุธาทินี มหาปานผู้ช่วยบรรณารักษ์ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรากรรมการ
5. นางสาววีรวรรณ มีสรรพวงศ์โรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
6. นางสาวอัญชลี วิจิตรเจริญผู้ช่วยบรรณารักษ์ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งรัตน์ ยิ้มเนียมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภทรมน จินะเสนาโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลรองประธานกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ น้อยเจริญโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงคราญ ทองเจือโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตา วิหครัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภรทิพย์ บุญจันทร์โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนงคราญ ทองเจือโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตา วิหครัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรารองประธานกรรมการ
3. นางสาวภรทิพย์ บุญจันทร์โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสันติชัย ชำนิประเสริฐกุลโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ นิ่มบัวโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พัชชา ใจอารีย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสันติชัย ชำนิประเสริฐกุลโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ นิ่มบัวโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พัชชา ใจอารีย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุขโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"ประธานกรรมการ
2. นายโชติวัตร ศิริโวหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐนิชา ลือจันดาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวดาวเรือง ศรีหทัยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี โอ่งเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3รองประธานกรรมการ
3. นายพัฒนะ พิพัฒน์ศรีโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวนันท์ณรัตน์ เรืองรัตน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร คีระกุลโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ แสงอุไรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวนันท์ณรัตน์ เรืองรัตน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรภัทร คีระกุลโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ แสงอุไรโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายพิทยา แม่นทรวงโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร คำอุทธาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกศทิพย์ จ้อยศิริโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนพดล ศรประสิทธิ์โรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายปริญญา สีใสโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุจินันท์ ทิพย์รัตน์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา กลิ่นเชิดชูโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา วิหกเหิรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา วิจิตรวงศ์โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางกัลยา กลิ่นเชิดชูโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา วิหกเหิรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา วิจิตรวงศ์โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายภาคภูมิ มัสเยาะโรงเรียนหมอนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศธร วงศ์เกษมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญา บุญนิมิโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ ศิริวรรณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2ประธานกรรมการ
2. นางนิตยะ วัฒนดิลกวิชช์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวรรลี บินสเลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์ เจียมวงศากุลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ กันทะหงษ์โรงเรียนสนามชัยเขตประธานกรรมการ
2. นายรติ พิพัฒน์ศรีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายธรรมนูญ กันทะหงษ์โรงเรียนสนามชัยเขตประธานกรรมการ
2. นายรติ พิพัฒน์ศรีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ สุขสร้อยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2ประธานกรรมการ
2. นางมณฑกานต์ มาลาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวภาคย์ กาญจนากุลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประธานกรรมการ
2. นางมณฑกานต์ มาลาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ กันทะหงษ์โรงเรียนสนามชัยเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภาคย์ กาณจนกุลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. นายโชติก ทรัพย์ดีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นายรติ พิพัฒน์ศรีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประจบ คงสาครโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต พิพุฒิไกรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายภาสกร วาปิเนโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายประจบ คงสาครโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต พิพุทธิไกรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายภาสกร วาปิเนโรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางมะลิ มนูรีมโรงเรียนหมอนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมทรง บรรดาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นายภูมิพัฒน์ วรรณนภาลัยโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางมะลิ มนูรีมโรงเรียนหมอนทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมทรง บรรดาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
3. นายภูมิพัฒน์ วรรณนภาลัยโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนฤทิพย์ ศรีเกษตรสะรากุลโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล ผลบุญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาววารุณี สาลีพวงโรงเรียนการทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางณีรนุช เพียรพิสัยโรงเรียนดัดดรุณีประธานกรรมการ
2. นายองอาจ สัตยาภรณ์โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการ
3. นางจันทนา ศิริโสภาพงษ์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งจรีย์ วงษ์เพชรอักษรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสมพร คงเอี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางบุปผา ตันตะราวงศาโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งจรีย์ วงษ์เพชรอักษรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสมพร คงเอี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา กรรมการ
3. นางบุปผา ตันตะราวงศาโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประยูร แก้วเหมือนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นายพูลศักดิ์ อังวัชรปราการโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมกรรมการ
3. นางภาณุมาศ เสาประโคนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางอรวรรณ เรืองนภารัตน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม ฤทธิยาโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"กรรมการ
3. นายสุธน ศรีเกษตรสะรากุลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุบล บูรณะศรีศักดิ์โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นางชลิตา ช้างพลายแก้วโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นางนภาวดี บุตรน้ำเพ็ชรโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางอุบล บูรณะศรีศักดิ์โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นางชลิตา ช้างพลายแก้วโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นางนภาวดี บุตรน้ำเพ็ชรโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางลำแพน คำเฉียงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ ศิริประเสริฐโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นางสมหมาย ลัดลอยโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางลำแพน คำเฉียงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดีประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ ศิริประเสริฐโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. นางสมหมาย ลัดลอยโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางประจวบลาภ โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล สุขศิริโรงเรียนเซนต์แอนโทนี ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสุพิณ ศิลารัตน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางประจวบลาภ โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล สุขศิริโรงเรียนเซนต์แอนโทนี ฉะเชิงเทรากรรมการ
3. นางสุพิณ ศิลารัตน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางควรพิจ คงเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3ประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ บุญยืนโรงเรียนผาณิตวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนา จอมศิลป์โรงเรียนดัดดรุณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางควรพิจ คงเจริญโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3ประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ บุญยืนโรงเรียนผาณิตวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนา จอมศิลป์โรงเรียนดัดดรุณีกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายโนรี บุญมาเลิศโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกมลพร ลิ้มสวัสดิ์โรงเรียนดัดดรุณีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุทธินี จตุรภักดิ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]