งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ฉะเชิงเทรา 1
วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 8 พ.ย. 2560
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 8 พ.ย. 2560
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 8 พ.ย. 2560
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 8 พ.ย. 2560
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 8 พ.ย. 2560
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนดัดดรุณี อาคารจำลอง-จำเริญ แม่นธนู ชั้น 1 8 พ.ย. 2560 9.00-15.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนดัดดรุณี อาคารจำลอง-จำเริญ แม่นธนู ชั้น 1 8 พ.ย. 2560 9.00-15.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนดัดดรุณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ศูนย์วิทยบริการ 8 พ.ย. 2560 9.00-10.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนดัดดรุณี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ศูนย์วิทยบริการ 8 พ.ย. 2560 9.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]