เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 - ผู้อำนวยการ/โรงเรียนบางปะหัน ประธานศูนย์การแข่งขัน
2 นางสยุมพร นาคจรูญ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" เลขานุการศูนย์การแข่งขัน
3 จิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ ครู/โรงเรียนบางปะหัน เลขานุการศูนย์การแข่งขัน
4 นางอำไพ อ้อสุวรรณ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เลขานุการศูนย์การแข่งขัน
5 นางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นางมลิวัลย์ วุฒิเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นางสาวรัชดาพร บุบผา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสัจจารักษ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภานใน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นางสมพิศ จาตุรันตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นางวรรณา ลีละตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 นางนาฏธยาน์ รอดสน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 นางสาวสุภาภรณ์ สิ้นภัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 นายคู่บุญ ศกุนตนาค ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
14 นางปัฐธินันต์ ผางจันทร์ดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
15 นางพันธ์ธนนันต์ หุตะกมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
16 นางสาวพชรมณฑ์ รินลา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
17 นางสาววันวินา นวลเป็นใย เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
18 นางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
19 นางมลิวัลย์ วุฒิเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
20 นางสาวรัชดาพร บุบผา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
21 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสัจจารักษ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
22 นางสมพิศ จารุรันตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
23 นางวรรณา ลีละตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
24 นางนาฎธยาน์ รอดสน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
25 นางสาวสุภาภรณ์ สิ้นภัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
26 นายคู่บุญ ศกุนนาค ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
27 นางปัฐธินันต์ ผางจันทร์ดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
28 นางพันธ์ธนนันต์ หุตะกมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
29 นางสาวพชรมณฑ์ รินลา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
30 นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
31 นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
32 นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
33 นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
34 นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
35 นางสายไหม ดาบทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
36 นางสายไหม ดาบทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
37 นางมาลี ดีวงษา ครูโรงเรียนอุทัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการประกวด แข่งขัน
38 นางสาววันวินา นวลเป็นใย เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฝ่ายอำนวยการ
39 นายประจวบโชค สร้อยสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประธานศูนย์การแข่งขัน
40 นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานศูนย์การแข่งขัน
41 นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานศูนย์การแข่งขัน
42 ว่าที่ ร.ต.กฤด์ทรัพร์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการดรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานศูนย์การแข่งขัน
43 นางปราณี กระทุ่มเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกุล" ประธานศูนย์การแข่งขัน
44 นางทันทิวา รวบรวม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เลขานุการศูนย์การแข่งขัน
45 นายสมพงษ์ เนตรเจริญ ครู/โรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
46 นายสมเกียรติ คงชนะ ครู/โรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
47 นางอัญชณา สิริภาพ ครู/โรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
48 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครู/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
49 นางนิติพร เชื้อสุวรรณ รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
50 นางเพลินตา เข็มทอง ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
51 นางสาวมัณฑนา สถิตวิบูรณ์ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
52 นางจิดาภา จูหว้า ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
53 นายอัศวิน ศรีบัว ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
54 นายรณกร ไข่นาค ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
55 นายสมพร อมรเวช ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
56 นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
57 นางสาวนุชนารถ ฤกษ์ธิศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
58 นางจิตรลัดดา ปานดำ ครูโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
59 นางมณฑา แสงสุกใส ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
60 นางเรณู พบลาภ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
61 นางสาวนงลักษณ์ ดีวงษา ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
62 นางกัลยา วงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
63 นางนงพะงา อุปถัมภ์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
64 นางวรลักษณ์ หาญวีระ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
65 นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
66 นางอรสา ภู่ทองงาม ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
67 นายจีระยุทธ น้อยแดง ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
68 นางสาวมณธิชา พงษ์โต ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
69 นางสาวอภินุช พรมทา ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
70 นางสาวภัทรพรรณ พรหมคช ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
71 นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
72 นางสาวพาทินธิดา การะวงศ์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
73 นายวรินทร แทนคำ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
74 นางสาวนัฎฐา เลาะวิถี ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
75 นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
76 นางสาวกรรณิกา มะลิดา ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
77 นางสาวจารุวรรณ เติมสุข ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
78 นางสาวภาวิณี รังทอง ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
79 นางวรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
80 นางสาวสุรัตนา ภู่แก้ว ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
81 นายนภัทรวิชญ์ โอริส ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
82 นางสาวชมัยพร พืชกมุทร ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
83 นางสาวศยามล ผูกมิตร ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
84 นายสัญญา โพธิบัติ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
85 นายมานิต แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
86 นางสาวภัคศจี ปัญญาพืชน์ ครูโรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
87 นายอุดมศักดิ์ ฉัตรทอง ครูโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
88 นายวัชรพงษ์ อักษรดี ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
89 นายเตชิต เลี้ยงวัฒนากิตติกุล ครูโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
90 นายไพบูลย์ คล้ายวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
91 นายปฏิพัฒน์ เสาวรส ครูโรงเรียนมหาราช"ประชานิมิตร" คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
92 นายสุทัศน์ รักแดน ครูโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
93 นายสมัคร น้อยสกุล ครูโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑" คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
94 นายสุกรี เทียมพยุหา ครูโรงเรียนบางปะอิน คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
95 นายอนุชา ไวยบทบดี ครูโรงเรียนอุดมศีลวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
96 นายสุชาติ ม่วงคำ ครูโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
97 นางรสกร ภูมิราช ครูโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
98 นายสุภาพ ชาตินันท์ ครูโรงเรียนสาคลีวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
99 นางสาวปรางค์ทิพย์ วุฒิโชค ครูโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
100 นางสาวสุดารัตน์ เนตรวิจิตร ครูโรงเรียนผักไห่"สุทธาประมุข" คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
101 นางผจงมาศ คล้ายเพชร ครูโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
102 นายอเนก สาระสันต์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์ุอนุสรณ์) คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
103 นางนาฎธยาน์ รอดสน ศึกษานิเทศก์ สพม.๓ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
104 นายสมภาร ภูดิน รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
105 นางพรฉลอง พันธุรัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
106 นางขนิษฐา จำปาทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
107 นางสาวธนัชพรรณ ก่อสกุลรุ่งโรจน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
108 นางสาวโชติรส ทองอร่าม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
109 นางวันเพ็ญ แสนแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
110 นางสาวศิริลักษณ์ ไตรวงษ์ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
111 - ผู้อำนวยการ/โรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการการจัดการประกวด แข่งขัน
112 นายประจวบโชค สร้อยสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประธานกรรมการการจัดการประกวด แข่งขัน
113 นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการการจัดการประกวด แข่งขัน
114 นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการการจัดการประกวด แข่งขัน
115 นายทศพล แสงสองศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการการจัดการประกวด แข่งขัน
116 จิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ ครู/โรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการการจัดการประกวด แข่งขัน
117 นางสยุมพร นาคจรูญ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและเลขานุการการจัดการประกวด แข่งขัน
118 นางอำไพ อ้อสุวรรณ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการการจัดการประกวด แข่งขัน
119 นายพรพจน์ ดีวงษา ครูโรงเรียนอุทัย กรรมการและเลขานุการการจัดการประกวด แข่งขัน
120 นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการ/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานการจัดการประกวด แข่งขัน
121 นางเอมอร สมสืบ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" รองประธานการจัดการประกวด แข่งขัน
122 นางผาสุข สุตเตมีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย รองประธานการจัดการประกวด แข่งขัน
123 นางฐิติพร สิทธิโชคธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร รองประธานการจัดการประกวด แข่งขัน
124 นายศักดา ชัยเนตร ครูโรงเรียนอุทัย รองประธานการจัดการประกวด แข่งขัน
125 นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานการจัดการประกวด แข่งขัน
126 นายสมใจ พัฒนวิชัยโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานการจัดการประกวด แข่งขัน
127 นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานการจัดการประกวด แข่งขัน
128 นางนิติพร เชื้อสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานการจัดการประกวด แข่งขัน
129 นายธนะ รื่นแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานการจัดการประกวด แข่งขัน
130 นางนาฎพิมล คุณเผือก รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานการจัดการประกวด แข่งขัน
131 นางสาวอรุณีย์ จันทร์เสวก รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานการจัดการประกวด แข่งขัน
132 นายธนัท วัชรปันตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานการจัดการประกวด แข่งขัน
133 นางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานการจัดการประกวด แข่งขัน
134 จิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ ครู/โรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
135 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครู/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
136 นายธนกฤต สุทธิลักษณ์ ครู/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
137 นางพรรณี เกตุถาวร ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
138 นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
139 นางศรศมน มรุตัณฑ์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
140 นางสาวฮัสน๊ะฮ์ มุ่งมาตร์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
141 นางสาวยุพดี เข็มอนุสุข อิสมัญ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
142 นางสาววรรษมล สีเหนี่ยง ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
143 นางสาวภาวิณี รังทอง ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
144 นางวรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
145 นางสาวสุรัตนา ภู่แก้ว ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
146 นางสาวภัทรพรรณ พรหมคช ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
147 นางสาวจารุวรรณ เติมสุข ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
148 นางสาวพิมพ์รัตน์ เกิดสติ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
149 นางกัลยา วงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
150 นางสาววันทนีย์ บุญยะพัน ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
151 นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
152 นางอุทัยรัตน์ ศรีอนันต์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
153 นางสาวทัศวรรณ์ รัมมะเพียร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
154 นางสาวมีนมัตสยา ไหมพรม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
155 นายฉัตรชัย สัตบุษ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
156 นายอภิรักษ์ เนตรวิจิตร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
157 นางกุหลาบ ท่าวัง ครู/โรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
158 นางสาวปราณี มีพจนา ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
159 นายศุภพร ตรีไชพยนต์ศักดิ์ ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
160 นางอำไพ อ้อสุวรรณ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
161 นายไพบูลย์ ศรีสังข์ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
162 นางสาวจุฑามาศ สุขงาม ครู/โรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว
163 นางสยุมพร นาคจรูญ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว
164 นางสาวยุพิน ตุ่นเฮ้า ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว
165 นายนภัทรวิชญ์ โอริส ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว
166 นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว
167 นายสุวิจักขณ์ ขันสัมฤทธิ์ ครู/โรงเรียนบางปะหัน รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
168 นางสาวฉันทนา ยัญญลักษณ์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
169 นางสาวจิรนันท์ สุวรรณชัยรบ ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
170 นางอรสา ภู่ทองงาม ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
171 นางกุหลาบ ท่าวัง ครู/โรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
172 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครู/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
173 นางสาวจรรยา เกิดแก้ว ครู/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
174 นางสาวศุภรดา ปานหงษ์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
175 นางสาวอภินุช พรมทา ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
176 นางวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
177 นางกันตยา ปองเกษม ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
178 นางสาวภิญญาภัชญ์ แหวนนาค ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
179 นางสาวพัชรินทรา ถินต่าย ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
180 นางอุทัยรัตน์ ศรีอนันต์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
181 นางสาวมีนมัตสยา ไหมพรม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
182 นางสาวทัศวรรณ์ รัมมะเพียร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
183 นายสาวนงลักษณ์ แป้นประณีต เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
184 นางสาวสมคิด ยิ้มกฤษ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
185 นางสาวกชกร ใจธรรม เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
186 นางสาวจิตตานันท์ ปัดชาสี ครู/โรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
187 นายราม เรือนทองดี ครู/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
188 นางสาวมะลิวัลย์ เลี้ยงศิริ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
189 นายสุรสิทธิ์ โมกขเสน ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
190 นางนิติพร เชื้อสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
191 นางเทียมจันทร์ ศรีสังข์ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
192 นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
193 นายสุวิจักขณ์ ขันสัมฤทธิ์ ครู/โรงเรียนบางปะหัน รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพีนธ์และต้อนรับ
194 นางวิภาภรณ์ คำลือชัย ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพีนธ์และต้อนรับ
195 นางสาวผกากาญจน์ แดงสุข ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพีนธ์และต้อนรับ
196 นางอำไพ อ้อสุวรรณ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพีนธ์และต้อนรับ
197 นางสุมาลี จันทร์มณี ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพีนธ์และต้อนรับ
198 นายสุภาพ พึ่งญาติ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพีนธ์และต้อนรับ
199 นางวันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร ครู/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
200 นายราม เรือนทองดี ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
201 นางธัญพร เมฆสิน ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
202 นายนรินทร์ แสงสุกใส ครู/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
203 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครู/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
204 จิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ ครู/โรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
205 นางสาวจิรนันท์ สุุวรรณชัยรบ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
206 นางสาวรสริน ตัญญวงษ์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
207 นางสาวจิตราพร โลหาชีวะ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
208 นางสาวภัทรวรินทร์ ประทิน ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
209 นายวรินทร แทนคำ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
210 นายเสฏฐวุฒิ กลัดเจริญ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
211 นายคมสัน การสมสิษฐ์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
212 นายธนากร ผิวนวล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
213 นายจักรกฤษณ์ เบญจมาหา ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
214 นางนิติพร เชื้อสุวรรณ รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
215 นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
216 นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
217 นายธนะ รื่นแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
218 นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
219 นายองอาจ สุวรรอาชา ครู/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
220 นางสาวปราณี มีพจนา ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
221 นายวสุธา ธรรมประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
222 นางวรลักษณ์ หาญวีระ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
223 นายสมโภชน์ หามนตรี ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
224 นางนิจ สังข์กาศ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
225 นายสมชาย ขันธฤกษ์ ครู/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
226 นางวรรณา ธงชัย ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
227 นายองอาจ สุวรรอาชา ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
228 นางธัญพร เมฆสิน ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
229 นายพีรวัส ปั้นทองคำ ครู/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
230 นายยงยุทธ กุหลาบประเสริฐ ยามรักษาการ/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
231 นายวัฒธนะ กลิ่นธูป ยามรักษาการ/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
232 พลฯ บุญเหลือ ด่านทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
233 พลฯ วัฒนะ กลิ่นธูป เจ้าหน้าที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
234 นายยงยุทธ กุหลาบประเสริฐ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
235 นายพรณรงค์ สุภาสืบ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
236 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ชลูด ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
237 นางสาวพัชรินทร์ วงษ์ลอย ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
238 นางสาวสุวพิชญ์ ติปยวนนท์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
239 นายธนะ รื่นแสง รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
240 นางธนะ รื่นแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
241 นายอนันต์ โพธิสัตย์ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
242 นายวรเทพ มีวุฒิสม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายจราจร
243 พลฯ บุญเหลือ ด่านทอง ยามรักษาการ/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร
244 นายพีรวัส ปั้นทองคำ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร
245 นายสุมิตร ถามั่งมี ครู/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร
246 นายราม เรือนทองดี ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร
247 นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายจราจร
248 นางสาวทัศนี สุทธิพงค์ เจ้าหน้าที่พยาบาล/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
249 นางสาวทัศนีย์ สุธิพิงค์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
250 นางศรีสุดา วณิชย์วรนันต์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
251 นางนาฏพิมล คุณเผือก รองผู้อำนวยการ/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
252 นางนาฏพิมล คุณเผือก รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
253 นางนิจ สังข์กาศ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
254 นางพัชรี แก้วไสย ครู/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
255 นางจริยาภรณ์ อังศิริจินดา ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
256 นางสาวขวัญชนก ฉิมพลี ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
257 นางจิราภรณ์ อังศิริจินดา ครู/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
258 นางกัลยา วงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
259 นางบุปผา ศรีสกุล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
260 นายปัถวี มีประเสริฐโชค ครู/โรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
261 นายพงษ์ศักดิ์ ลาภสอาดพร ครู/โรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
262 นายสุวิจักขณ์ ขันสัมฤทธิ์ ครู/โรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
263 นายธนกฤต สุทธิลักษณ์ ครู/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
264 นางสาวชุติมา ประภัสสรพิทยา ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
265 นายยุรนันท์ อัตตะสาระ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
266 นายวิญญ์ แสงสด ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
267 นายสมคิด ทองมั่น ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
268 นายเสฏฐวุฒิ กลัดเจริญ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
269 นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
270 นายภรณ์อนันต์ศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจน์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
271 นายคมสันต์ การสมสิษฐ์ ครู/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
272 นายวสุธา ธรรมประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
273 นายองอาจ สุวรรอาชา ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
274 นายเทอดศักดิ์ ยังพึ่ง ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
275 นายสมคิด ทองมั่น ครู/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
276 นายศุภพร ตรีไพชยนต์ศักดิ์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
277 นายคมสัน การสมสิษฐ์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
278 นายธนากร ผิวนวล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
279 นายเสฎฐวุฒิ กลัดเจริญ ครู/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
280 นายพัฒนพงศ์ มีสมยุทธ์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
281 นางสาวนงลักษณ์ ดีวงษา ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
282 นายฉัตรชัย สัตบุษ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
283 นางจันทนา แสงสุกใส ครู/โรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
284 นายสุวิจักขณ์ ขันสัมฤทธิ์ ครู/โรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
285 นายจิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ ครู/โรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
286 นางสาวมนต์ทิพา สันติตรานนท์ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
287 นางสาววรรชมน ทับยาง ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
288 นางสาวลัดดาภา รสสุธรรม ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
289 นางนงพะงา อุปถัมภ์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
290 นางนงคราญ ลาภอารมณ์ ครูโรงเรียนอุทัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
291 นางมาลี ดีวงษา ครูโรงเรียนอุทัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
292 นางอุทัยรัตน์ ศรีอนันต์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
293 นางสาวสุกัญญา บุญแหยม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
294 นางสาวสาวิตรี ขวาซุย ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
295 นายสมพงษ์ เนตรเจริญ ครู/โรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
296 นายศักรินทร์ วงษ์แหยม ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
297 นายธนะ รื่นแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
298 นายพรพจน์ ดีวงษา ครูโรงเรียนอุทัย ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
299 นางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
300 นายเอนกรัตน์ เงินมาก รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
301 นางสาวจุฑามาศ สุขงาม ครู/โรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
302 นางพรรณี เกตุถาวร ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
303 นางสาวอภินุช พรมทา ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
304 นายศักดา ชัยเนตร ครูโรงเรียนอุทัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
305 นางสาวพัสร์ศิริณ เกิดพิทักษ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
306 นางเกษร ภู่จำปา ครู/โรงเรียนบางปะหัน รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
307 นางเพลินตา เข็มทอง ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
308 นางประภารัตน์ เมฆแสงสี ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
309 นายบุญธรรม ปิ่นทอง ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
310 นายสุวิจักขณ์ ขันสัมฤทธิ์ ครู/โรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
311 นางสาวนุชนารถ ฤกษ์ธิศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
312 นางสาวพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
313 นางวรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
314 นางสาวจารุวรรณ เติมสุข ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
315 นางมาลี ดีวงษา ครูโรงเรียนอุทัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
316 นางรัตนา จิตระตรี ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
317 นางสาวสมปรารถนา พลายบุญ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
318 นางพิกุล มีใจเจือ ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
319 นางสาวทัศวรรณ รัมมะเพียร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
320 นายชยุต มีสมบัติดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
321 นายอภิรักษ์ เนตรวิจิตร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
322 จิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ ครู/โรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
323 นางสาวมัณฑนา สถิตวิบูรณ์ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
324 นายพชรพล พลที ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
325 นางอำไพ อ้อสุวรรณ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
326 นายพรพจน์ ดีวงษา ครูโรงเรียนอุทัย ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
327 นางสาวเฉลิมขวัญ อัศวชัย ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
328 นางพัชรี ศิริเสนา ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
329 นางกุหลาบ ท่าวัง ครู/โรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
330 นางสาวจุฑาทิพ ดีละม้าย ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
331 นายนภัทรวิชญ์ โอริส ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
332 นายศักดา ชัยเนตร ครูโรงเรียนอุทัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
333 นางสาวมีนมัตสยา ไหมพรม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
334 นางสาวจุฑามาศ สุขงาม ครู/โรงเรียนบางปะหัน รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
335 นายอัศวิน ศรีบัว ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
336 นางมณฑา แสงสุกใส ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
337 นางสาวจันทร์ประภา สัมมาคาม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
338 นางสาวจุฑามาศ สุขงาม ครู/โรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดการแข่งขัน
339 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครู/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดการแข่งขัน
340 นางสาวปราณี มีพจนา ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดการแข่งขัน
341 นางสาวฮัสน๊ะฮ์ มุ่งมาตร์ ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดการแข่งขัน
342 นางสาวภาวิณี รังทอง ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดการแข่งขัน
343 นางสาวสุรัตนา ภู่แก้ว ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดการแข่งขัน
344 นางวรรณกาญจน์ อุ่นจิตรพันธุ์ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดการแข่งขัน
345 นางสาวมนชยา จิตตรีงาม ครูโรงเรียนอุทัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดการแข่งขัน
346 นางสาวสุภาพร หงษ์สร้อย ครูโรงเรียนอุทัย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดการแข่งขัน
347 นางสาวนงนุช ขอกรดสำโรง ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดการแข่งขัน
348 นางสาวสุกัญญา บุญแหยม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดการแข่งขัน
349 นางสาวสาวิตรี ขวาซุย ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดการแข่งขัน
350 นายชยุต มีสมบัติดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดการแข่งขัน
351 นายฉัตรชัย สัตบุษ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดการแข่งขัน
352 นางสาวทัศวรรณ รัมมะเพียร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดการแข่งขัน
353 นางสาวมีนมัตสยา ไหมพรม ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดการแข่งขัน
354 นายอภิรักษ์ เนตรวิจิตร ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดการแข่งขัน
355 จิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ ครู/โรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
356 นายรณกร ไข่นาค ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
357 นายพรเทพ ตรีสิทธิ์ ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
358 นางอำไพ อ้อสุวรรณ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
359 นางผาสุข สุตเตมีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
360 นางอัมพร กองโชค ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
361 นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
362 นายสุวิจักขณ์ ขันสัมฤทธิ์ ครู/โรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
363 นายสมพร อมรเวช ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
364 นายนภัทรวิชญ์ โอริส ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
365 นายพรพจน์ ดีวงษา ครูโรงเรียนอุทัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
366 ดร.ธนวัฒน์ พินนอก ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
367 นางกุหลาบ ท่าวัง ครู/โรงเรียนบางปะหัน รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
368 นางสยุมพร นาคจรูญ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
369 นายยุรนันท์ อัตตะสาระ ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
370 นางวรลักษณ์ หาญวีระ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
371 นางพัชรี ศิริเสนา ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขัน
372 นายปลื้ม ปรีชา ครู/โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
373 นางมัณทนา วชิรพงศ์ ครู/โรงเรียนสาคลีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
374 นางวิจิตรา ป้อมนาค ครู โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
375 นายประจวบ แสนชัย ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
376 นางนงพงา กิจเฉลา ครู โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
377 นางวรลักษณ์ หาญวีระ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
378 นายนภัทรวิชญ์ โอริส ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
379 ว่าที่ร้อยตรียุทธนา พงษ์รักษ์ ครูโรงเรียนบางไทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
380 นายสมัคร น้อยสกุล ครูโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑" คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
381 นายสัญญา โพธิบัติ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
382 นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
383 นางธัญพร เมฆสิน ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
384 นายธนากร ผิวนวล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
385 นายฉัตรชัย สัตบุษ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
386 จิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ ครู/โรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
387 นายประจวบโชค สร้อยสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
388 นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
389 นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
390 นางผาสุข สุตเตมีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
391 นางพรศิริ สังข์ทอง ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
392 ดร.ธนวัฒน์ พินนอก ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
393 นายสุวิจักขณ์ ขันสัมฤทธิ์ ครู/โรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
394 นางเกศราภรณ์ รักษากิจ ครู โรงเรียนอุดมศีลวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
395 นางอำไพ อ้อสุวรรณ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
396 นายพรพจน์ ดีวงษา ครูโรงเรียนอุทัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
397 นางอัมพร กองโชค ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายตรวจทานและอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
398 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครู/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัตืให้ประกาศผลการแข่งขัน
399 นางเอมอร สมสืบ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" รองประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัตืให้ประกาศผลการแข่งขัน
400 นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัตืให้ประกาศผลการแข่งขัน
401 นางนิติพร เชื้อสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัตืให้ประกาศผลการแข่งขัน
402 นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายตรวจทานและอนุมัตืให้ประกาศผลการแข่งขัน
403 นายสมเกียรติ คงชนะ ครู/โรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
404 นางกุหลาบ ท่าวัง ครู/โรงเรียนบางปะหัน คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
405 นางสาวกนกพร โพคณารักษ์ ครู/โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
406 นางสาวปราณี มีพจนา ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
407 นางณัฎฐภัทร พิมลพันธ์ุ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์ุอนุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
408 นางนาฏพิมล คุณเผือก รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
409 นางอำไพ อ้อสุวรรณ ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
410 ว่าที่ร้อยตรียุทธนา พงษ์รักษ์ ครูโรงเรียนบางไทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
411 นายสมัคร น้อยสกุล ครูโรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑" คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
412 นายสัญญา ทรัพย์เจริญไวทย์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
413 นายพรศักดิ์ กฤษเกล้า ครูโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
414 นางธัญพร เมฆสิน ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
415 นายธนากร ผิวนวล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
416 - ผู้อำนวยการ/โรงเรียนบางปะหัน ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
417 นายประจวบโชค สร้อยสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
418 นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
419 นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
420 นางผาสุข สุตเตมีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
421 นางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
422 นางปราณี กระทุ่มเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกุล" ประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
423 จิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ ครู/โรงเรียนบางปะหัน กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
424 นางสยุมพร นาคจรูญ ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
425 นางนิติพร เชื้อสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
426 นายพรพจน์ ดีวงษา ครูโรงเรียนอุทัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
427 ดร.ธนวัฒน์ พินนอก ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
428 นางทันทิวา รวบรวม กรรมการและเลขานุการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
429 นายสมพงษ์ เนตรเจริญ ครู/โรงเรียนบางปะหัน รองประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
430 นางเอมอร สมสืบ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" รองประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
431 นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
432 นายธนะ รื่นแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ รองประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
433 นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
434 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการตัดสินกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
435 นายมานิต แถบทอง ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการตัดสินกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
436 นางสาวสุปราณี จำปาเฟื่อง ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
437 นางศิรินภา ปิดตาฝ้าย ครูโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
438 นายกฤษทอง ทองศรีสอาด ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการตัดสินกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
439 นายทองสุข ทรัพย์ทิพย์ ครูโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” กรรมการตัดสินกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
440 นายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์ ครูโรงเรียนบางไทรวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
441 นายวสันต์ชัย จาติกานนท์ ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
442 นายเพทาย อารียะ ครูโรงเรียนบางปะอิน กรรมการตัดสินกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
443 นางธัญพร ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
444 ว่าที่ร้อยตรีศักดา สาพิมาน ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการตัดสินกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
445 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการตัดสินกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
446 นายมานิต แถบทอง ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการตัดสินกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
447 นางสาวสุปราณี จำปาเฟื่อง ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
448 นางศิรินภา ปิดตาฝ้าย ครูโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
449 นายกฤษทอง ทองศรีสอาด ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการตัดสินกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
450 นายทองสุข ทรัพย์ทิพย์ ครูโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” กรรมการตัดสินกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
451 นายกรวิชญ์ เกตุทะนงค์ ครูโรงเรียนบางไทรวิทยา กรรมการตัดสินกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
452 นายวสันต์ชัย จาติกานนท์ ครูโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
453 นายเพทาย อารียะ ครูโรงเรียนบางปะอิน กรรมการตัดสินกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
454 นางธัญพร ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
455 นายยุรนันท์ อัตตะสาระ ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการตัดสินกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
456 นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
457 นางพิมพ์พรรณ หิรัญพงษ์ ครูโรงเรียนอุทัย กรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
458 นางสาวอภินันท์ เรื่อศรีจันทร์ ครูโรงเรียนอุทัย กรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
459 นางสาวประนอม กรีอารีย์ ครูโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” กรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
460 นายปัถวี มีประเสริฐโชค ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
461 นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
462 นางพิมพ์พรรณ หิรัญพงษ์ ครูโรงเรียนอุทัย กรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
463 นางสาวอภินันท์ เรื่อศรีจันทร์ ครูโรงเรียนอุทัย กรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
464 นางสาวประนอม กรีอารีย์ ครูโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” กรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
465 นายปัถวี มีประเสริฐโชค ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการตัดสินกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
466 นางนวรัตน์ โสภาพรรณรัตน์ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
467 นางสาววรรณภา หมวกอิ่ม ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
468 นายปรัชญา ม้งท่อ ครูโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
469 นางสาวพนิดา สีนวล ครูโรงเรียนอุทัย กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
470 นายธีรพล หอมเจียม ครูโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
471 นางสาวแสงสุรี วาดวิจิตร ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
472 นางธนิดา สิลุจจยานนท์ ครูโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
473 นายธีรวีร์ แพบัว ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
474 นางวีณา ภู่สกุล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
475 นางสาวเมธาวี ทองคุ้ม ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
476 นางสาวกฤตยา เจริญเชื้อ ครูโรงเรียนอุทัย กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
477 นางสาวสายเพชร เพชรอำไพ ครูโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
478 นางขนิษฐา กิตติวิริยะ ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
479 นางนงพงา อิสสอาด ครูโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
480 นางสาวอาภาภรณ์ แก้วโสภณ ครูโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
481 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
482 นางวีณา ภู่สกุล ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
483 นางสาวฐิติพร จันทร์หอม ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
484 นางขนิษฐา กิตติวิริยะ ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
485 นางวลัยพร วิไลศรี ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
486 นางสาวรสริน เจริญรักษา ครูโรงเรียนบางปะหัน กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
487 นายปิยะเวช ร่วมเผ่าไทย ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
488 นางสาวพัลลภา พันธุ์จันทร์แม้น ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
489 นางสาววิริยาภรณ์ จนจันทึก ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กรรมการตัดสินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
490 นางพรรณี เกตุถาวร ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
491 นายนภัทรวิชญ์ โอริส ครูโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวด แข่งขัน
492 นายเกษม เมาลิทอง โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” กรรมการตัดสิน
493 นายวัลลภ ชุ่มโชคดี ครูโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา กรรมการตัดสิน
494 นายนพรัตน์ ศรศิลป์ ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" กรรมการตัดสิน
495 นายกรัณ ทองเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา กรรมการตัดสิน
496 นายวิทยา รัตนศีล ครูโรงเรียนบางไทรวิทยา กรรมการตัดสิน
497 นายทวี ตรีพงษ์ ครูโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา กรรมการตัดสิน
498 นายสนิท บุญประจักษ์ ครูโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" กรรมการตัดสิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]