สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 12 22 18
2 001 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 127 315 193
3 006 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 54 102 81
4 008 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล 35 75 56
5 007 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" 101 233 152
6 009 โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 74 155 110
7 011 โรงเรียนบางปะหัน 90 203 138
8 012 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 14 27 20
9 014 โรงเรียนปากกรานพิทยา 27 48 34
10 016 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 108 252 166
11 017 โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต" 24 32 27
12 019 โรงเรียนวังน้อย "พนมยงค์วิทยา" 82 159 116
13 020 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 62 168 92
14 022 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 38 61 45
15 023 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 92 296 164
16 024 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 150 389 239
17 026 โรงเรียนอุทัย 63 107 87
18 002 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 42 119 62
19 010 โรงเรียนบวรวิทยา 2 28 78 50
20 015 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (ม.1-6) 26 62 42
21 018 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 37 77 50
22 025 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 72 175 116
23 003 โรงเรียนเจนอยุธยา 0 0 0
24 005 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 9 16 13
25 004 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 9 71 20
26 021 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 0 0 0
รวม 1376 3242 2091
5333

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]